God man, förvaltare, överförmyndare

Den som på grund av ålder eller sjukdom inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person får sina behov tillgodosedda genom att en god man eller förvaltare utses.

God man

En god man är en person som har till uppgift att till exempel hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att:

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person

Att ha en god man är ingen inskränkning i den enskildes liv, man har fortfarande full handlingsfrihet. Godmanskap bygger på samarbete mellan god man och den enskilde samt att även ha god kontakt med vårdgivare, bank, sjukvård och andra myndigheter.

Uppdraget innebär att hjälpa till med förvaltningen av pengar och annan egendom, betala räkningar, biträda vid inköp, ansöka om bidrag som den enskilde är berättigad till, se till att den enskilde har rätt omvårdnad med mera. 

Förvaltare

Numera kan ingen bli omyndigförklarad, men om hjälpbehovet är omfattande kan istället för en god man, en förvaltare tillsättas. Överförmyndaren utreder och bedömer detta behov. Tingsrätten beslutar om tillsättandet av god man eller förvaltare.

Förvaltare tillsätts för de personer som på bland annat de ovan angivna grunderna inte kan sköta sina angelägenheter. Till skillnad från den som har god man har den som har förvaltare ingen egen rättshandlingsförmåga och kan då inte ingå avtal, ge bort gåvor eller liknande.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder omyndiga barn. Normalt sett är det barnets föräldrar som är förmyndare.

Överförmyndaren utövar tillsyn över föräldrar vars barn har tillgångar över åtta basbelopp eller äger en fastighet. I speciella fall utövas tillsynen av andra anledningar.

Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige helt ensamma eller med en släkting, men utan sin vårdnadshavare, tilldelas en god man. Uppdraget som god man varar oftast några månader och uppgiften innebär bland annat att man ser till att barnet blir inskrivet i skolan och att barnet får hjälp i processen med Migrationsverket. Du kan läsa mer om rollen som gode man för ensamkommande barn på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige behöver få en särskilt förordnad vårdnadshavare. Kontakta kontaktcenter på
0371 - 810 00 och be om att bli kopplad till socialförvaltningen om du är intresserad av ett sådant uppdrag.

För dig som är gode man eller förvaltare

På överförmyndarkansliets hemsidalänk till annan webbplats hittas blanketter som kan vara nödvändiga i ditt uppdrag.

Riksförbundet för frivillga samhällsarbetare är en förening som arbetar med bland annat kunskapshöjande insatser. Mer information finns på Riksförbundet för frivillga samhällsarbetares hemsida.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-11