Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man/förvaltare hjälper en myndig person med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Uppdraget innebär att hjälpa till med förvaltningen av pengar och annan egendom, betala räkningar, biträda vid inköp, ansöka om bidrag som den enskilde är berättigad till, se till att den enskilde har rätt omvårdnad mm.  

Att ha en god man är ingen inskränkning i den enskildes liv, man har fortfarande full handlingsfrihet. Godmanskap bygger på samarbete mellan god man och den enskilde samt att även ha god kontakt med vårdgivare, bank, sjukvård och andra inrättningar och myndigheter.

God man för ensamkommande flyktingbarn

Barn som kommer till Sverige helt ensamma eller med en släkting, men utan sin vårdnadshavare, tilldelas en god man. Uppdraget som god man varar oftast några månader och uppgiften innebär bland annat att man ser till att barnet blir inskrivet skolan och att barnet får hjälp i processen med Migrationsverket.

Ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd i Sverige behöver därefter få en särskilt förordnad vårdnadshavare. Kontakta kontaktcenter och be om att bli kopplad till socialförvaltningen om du är intresserad av ett sådant uppdrag.

Förvaltare

En förvaltare utses när en myndig person är ur stånd att vårda sig själv och/eller sin egendom och det inte är tillräckligt med god man. Person som har förvaltare har till skillnad mot godmanskap ingen rättshandlingsförmåga och det är en inskränkning i den enskildes frihet i de delar som omfattas av förvaltarskapet. 

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-29