Faderskap

Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift mamma fastställas via bekräftelse eller dom. Bekräftelsen upprättas hos socialtjänstens familjerätt.

Faderskapsfrågor hanteras initialt av socialnämnden i Gislaveds kommun.

Sammanboende föräldrar

Föräldrar som är sammanboende och skrivna på samma adress kan på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet/föräldraskapet genom ett gemensamt besök hos oss. Förutsättningen är att båda är övertygade om att barnet är deras gemensamma. Bekräftelse kan ske innan eller efter förlossningen, dock tidigast i vecka 28 under graviditeten. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Föräldrarna kan i samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ensamboende föräldrar

Föräldrar som är ensamboende samt föräldrar som inte är skrivna på samma adress får genomgå en mer omfattande utredning, antingen genom ett gemensamt besök eller genom att man kommer var för sig. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Föräldrarna kan i samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan man via DNA-undersökning fastställa om den tänkbara fadern är den biologiska fadern. DNA-undersökning kan bli aktuell när den tänkbare fadern är osäker på om han är far till barnet, om det finns fler tänkbara män eller om mannen i äktenskapet ifrågasätter faderskapet.

Namn

När ett barn föds skall föräldrarna inom tre månader anmäla vad barnet skall heta i förnamn och efternamn. Anmälan sker till skattemyndigheten.

Underhåll

Föräldrar ansvarar för sina barns försörjning till dess att barnet blir myndigt eller fyllt 21 år, i det fall att barnet går i grund- eller gymnasieskola. Den förälder som inte bor med sitt barn skall betala underhållsbidrag till barnet. Barnet kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om föräldern saknar betalningsförmåga. Ibland kan en förälder ha förmåga att betala ett högre underhållsbidrag. I de fallen kan föräldrarna vända sig till advokat för att få hjälp med beräkningen.

Sidan uppdaterades senast: