Familjehem

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom som en familjemedlem för att i förälderns ställe vårda och fostra under en längre eller kortare tid.

Hur blir jag familjehem?

Familjehemsresursen är en gemensam verksamhet som
drivs av kommunerna i Region Jönköpings län. Verksamheten rekryterar och utbildar familjehem som tar uppdrag för någon av kommunerna i länet.

Efter en första kontakt görs vanligtvis ett hembesök. Det görs även registerkontroller hos polisen, kronofogden och i socialregistret. Därefter bedöms, i dialog med er, om det är lämpligt att gå vidare i utredningsprocessen. Familjehemsresursen kommer då att förmedla kontakt med en av länets kommuner, som är i behov av ett familjehem.

Vilken kommun det blir beror på var ni bor, vilket uppdrag som passar i just er
familj samt era egna önskemål. Socialtjänsten i den utvalda kommunen kommer att besöka er och gå vidare i utredningsprocessen.

Vilka barn/ungdomar kan behöva ett familjehem?

Ibland har problemen med föräldrarna att göra. Det kan röra sig om missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen. Bristen på vård och omsorg sätter givetvis spår hos dessa barn.

Andra gånger är det barnets eget beteende som är den utlösande orsaken till att han eller hon inte kan bo hemma. Barnet eller ungdomen kan behöva komma bort från en miljö med kriminalitet eller missbruk. Relationerna mellan ungdomen och dess föräldrar kan ha blivit så låst och konfliktfylld att de helt enkelt kan behöva komma ifrån varandra ett tag.

Målsättningen med familjehemsvården

Målsättningen med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar. Detta är inte alltid möjligt. Familjehemmet måste därför vara förberett på både ett kortare uppdrag och på en placering som varar under hela barnets uppväxt.

Samarbetet mellan föräldrar och socialtjänst

Som familjehemsförälder är du inte ensam om ansvaret för det barn ni tagit hand om. Att vara familjehem är ingen uppgift som man ska eller ens bör klara på egen hand. Tvärtom, uppgiften bygger mycket på samarbete. En självklar samarbetspartner är socialtjänsten. Minst lika viktig, och en förutsättning för att en familjehemsplacering ska bli bra, är att familjehemsföräldrarna är positivt inställda till samarbete med barnets föräldrar. Familjehemmet är ingen ersättning utan ett komplement till dem.

Förväntningar på familjehemmet

Vi ställer inga formella krav, vare sig på utbildning eller hög materiell standard. Yttre omständigheter spelar ingen roll, så länge du är frisk, har en stabil livssituation och har utrymme över. Du kan vara gift, sambo, eller ensamstående. Du kan bo på landet, i stan, i hus eller i lägenhet. En förutsättning är dock att barnet får ett eget rum. Det vi söker är positiva, trygga och stabila vuxna med tid och tålamod för ett barn och dess nätverk.

Rätt barn till rätt hem

Familjehemssekreterarna är mycket noga med att rätt barn kommer till rätt familj. Varje barn har sitt speciella behov och dess behov ”matchas” med en familj som har de rätta förutsättningarna att uppfylla just dessa behov. Följden kan bli att en intresserad familj kan få vänta länge på just sitt barn.

Ersättning till familjehem

Den ekonomiska ersättningen till familjehem varierar från fall till fall. Ersättningen är beroende av barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Ersättningen är uppdelad i två poster:

  • En omkostnadsdel avsedd att täcka utgifter för mat, kläder, del i bostad, fickpengar, fritid m.m. för det placerade barnet.
  • En arvodesdel som utgör den egentliga betalningen till familjehemmet. Ett avtal skrivs mellan familjehemsföräldrarna och socialnämnden som bland annat reglerar de ekonomiska förhållandena.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknad av Gislaveds kommun.

Sidan uppdaterades senast: