Frågor och svar om socialnämndens besparingar och anpassningar

På denna sida hittar du information om det pågående arbetet utifrån socialnämndens ekonomiska läge. Informationen är indelad i följande ämnesområden:

  • Invånare och brukare
  • Utrednings- och väntetider
  • Medarbetare och arbetsmiljö

Informationen på sidan kommer att uppdateras löpande. Saknar du någon fråga/svar? Hör av dig till oss genom att skicka e-post till socialforvaltningen@gislaved.se (skriv "Frågor och svar socialnämnden" i ämnesraden).

Invånare och brukare

Hur stort är underskottet för socialnämnden?

Den senaste prognosen, efter utfallet i augusti, visar på ett befarat underskott på 35,9 miljoner kronor.

Vad är orsaken till socialnämndens underskott?

2019 beror socialnämndens beräknade underskott framförallt på ökade behov av insatser till barn och unga samt ökade insatser till personer med funktionsnedsättning. Samtidigt är det också kraftigt minskade intäkter från migrationsverket och arbetsförmedlingen. Inom vård och omsorg beror underskottet delvis på brister i bemanningsplaneringen samt höga kostnader för köksverksamheten.

Varför görs det besparingar i alla socialförvaltningens verksamheter?

Det behövs för att klara av att driva verksamheterna inom de ekonomiska ramar som socialnämnden har för 2019 och framåt.

Vilka beslut om besparingar har socialnämnden tagit?

Socialnämnden har under våren tagit ett antal beslut om besparingar.

Beslutade besparingar. Socialnämnden 19 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslutade besparingar. Socialnämnden 21 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur påverkas dagverksamheten för personer med demenssjukdom?

Blomstervägens och Hagagårdens dagverksamheter för personer med demenssjukdom slås i hop. All dagverksamhet kommer framöver vara på Blomstervägen.

Hur mycket ska förvaltningens övergripande resurser minska?

Nämnden har tagit beslut om att de ska minska med 10 %, totalt 2,3 miljoner kronor.

Kommer priserna för mat öka?

Under våren har en utredning gjorts kring matpriserna inom socialförvaltningen, och utredningen visar att vi ligger väldigt lågt jämfört med många andra kommuner. Förslag på nya priser togs fram och överlämnades till politiken för beslut. 2019-08-29 fattade Kommunfullmäktige beslut om att verkställa förslaget kring prisökning på samtliga taxor för mat inom socialförvaltningen. Beslutet innefattade också en förändring i matdistributionen vilket innebär att man inte längre gör medskick på av dryck och tillbehör (sylt, gurka mm) samt även att dessert endast medföljer vid soppa. De nya matpriserna träder i kraft från och med 1 oktober 2019.

Här hittar du mer information om de uppdaterade matprisernaPDF

Kommer insatser för träffpunkter/aktivering påverkas?

En utredning har genomförts för att undersöka möjligheten till minskade kostnader genom att skapa ett nytt koncept. Socialnämnden fattade beslut om att minska anslaget med drygt 30 % till träffpunkter/aktivering med prioriteringen att stödet främst ska riktas till personer som bor på vård- och omsorgsboende samt personer med hemtjänst. Hur detta ska genomföras har förvaltningen i uppdrag att titta på under hösten 2019. Socialnämnden vill se ett ökat samarbete med föreningsliv och pensionärsorganisationer.

Kommer något vård- och omsorgsboende läggas ner?

Nämnden har fattat beslut och gett förvaltningen i uppdrag att utreda om något/några vård- och omsorgsboende helt eller delvis kan avvecklas. Utredningen presenterades vid socialnämndens möte den 27/8 och 24/9. Beslut förväntas tas på nämndens möte i november.

Vem får flytta in på ett vård- och omsorgsboende?

Det är individens totala behov av vård, omsorg och trygghet som avgör om man har rätt att få flytta till ett vård- och omsorgsboende. Behovet som man har ska inte heller kunna tillgodoses genom andra insatser från kommunen, exempelvis hemtjänst. Socialnämnden har riktlinjer för detta. De utgår från socialtjänstlagen. Ta gärna del av riktlinjerna för handläggning inom socialtjänstlagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur många vård- och omsorgsboendeplatser finns i kommunen?

295 platser.

Hur många får flytta in på ett vård- och omsorgsboende varje år?

Ungefär 120 personer.

Kommer antalet kök i verksamheten minska?

Ja, så kan det bli. En utredning pågår för att se om Mariagården kan laga maten till Ekbacken och om något vård- och omsorgsboende stängs kan det också påverka antalet kök.

Vad händer med restaurangen/köket på Gislow?

Restaurangen kommer framöver vara öppen måndag-fredag och tillagningen av mat kommer att göras på Klockargården.

Vad händer med funktionshinderverksamheten?

En total utredning av funktionhinderverksamheten har på uppdrag av socialnämnden genomförts. Socialnämnden har därefter fattat beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram konsekvenser av de förslag på besparingar som framkom i utredningen samt hur de skulle kunna genomföras. Förvaltningen kommer att redovisa det på nämndens möte i november.

Kommer bidrag till föreningar minska?

Nej. I samband med sammanträdet den 19/3 sa socialnämnden nej till att minska bidrag till föreningarna.

Utrednings- och väntetider

Hur länge får man vänta på ett beslut när man ansöker om ett vård- och omsorgsboende (särskilt boende)?

En utredning kring om man har rätt till en plats på ett särskilt boende får som längst ta tre månader. I Gislaveds kommun är den genomsnittliga utredningstiden ungefär en månad.

Hur lång tid tar det från det att man ansöker om att få en plats på vård- och omsorgsboende innan man får flytta in?

I Gislaveds kommun tog det i snitt 80 dagar från det man ansökte till dess man flyttade in 2018. I den siffran ingår även de som tackat nej till ett erbjudande en eller flera gånger.

Om man blir beviljad en plats på ett särskilt boende, hur lång tid tar det innan man får ett erbjudande?

Under 2019 tar det i snitt 29 dagar efter beslutet, innan man får ett erbjudande om plats. Därefter görs en gemensam planering om vilken dag inflyttning kan ske.

Vad säger lagstiftningen om hur lång tid man ska behöva vänta på att flytta in på ett vård- och omsorgsboende?

Kommunen ska erbjuda en plats på vård- och omsorgsboende senast 90 dagar från det att beslutet är taget.

Medarbetare och arbetsmiljö

Varför har man tagit fram prioriteringslistor?

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är alla arbetsgivare ansvariga för att det ska finnas upprättade prioriteringsordningar/listor så att medarbetarna vet hur arbetet ska prioriteras. Detta är inget nytt utan det ansvaret har alltid funnits. Särskilt viktigt är det att sådan listor finns dokumenterade när det pågår anpassningar och besparingar i verksamheten. Samtliga chefer i socialförvaltningen har uppmanats att se över sina prioriteringslistor och uppdatera dem om det behövts.

Sidan uppdaterades senast: 2019-10-02