Korttidsvistelse (LSS)

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS kan beviljas dig som till följd av funktionshinder behöver få möjlighet till miljöombyte och stimulans genom aktiviteter och umgänge med andra. Korttidsvistelse kan också beviljas dig vars anhöriga behöver avlastas i deras omsorgsarbete. Insatsen beviljas i antal dygn per vecka, månad eller år och kan användas både som regelbunden insats och som lösning vid akuta situationer.

Insatsen ska utformas så att den främjar personlig utveckling och självständighet, möjliggör för social gemenskap och meningsfull fritid och/eller ger anhöriga den tid de behöver för avkoppling och för att uträtta andra ärenden. Den kan också ses som ett steg i ledet att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och förälder.

Korttidsvistelse kan beviljas i form av korttidshem, stödfamilj eller läger.

  • Korttidshem innebär att du vistas tillsammans med andra personer med liknande behov och där utbildad personal finns tillgänglig för stöd.
  • Stödfamilj innebär att du vistas i en hemliknande miljö hos en annan familj.
  • Läger sker likt korttidshem tillsammans med andra personer och med personal, men innebär en kortare tidsbegränsad period under året och erbjuder ett omfattande utbud av aktiviteter.

Korttidsvistelse kan även beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) för dem som inte tillhör en personkrets enligt LSS eller som behöver det av andra skäl.

Sidan uppdaterades senast: