Information till handläggare gällande hemtjänst under tillfällig vistelse

Då det är svårigheter att följa varje bosättningskommuns olika rutiner och riktlinjer ber vi er respektera vår hantering av dessa ärenden och följa nedanstående rutin.

  • Beställningen ska innehålla korrekt ifylld beställningsblankett samt bifogad aktuell utredning, genomförandeplan samt vid behov egenvårdsintyg. Beställningsblankett erhålls via biståndshandläggare på Enheten för bistånd – Vård och omsorg.

    Kontakta Enheten för bistånd - Vård och omsorg via kontaktcenter 0371-810 00.
  • Tänk på att beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning. Som bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet och därmed tar hänsyn till det boende som personen har här i Gislaveds kommun. Vår erfarenhet är att hjälpbehovet ofta ser annorlunda ut i ett tillfälligt boende vilket kan göra att hjälpbehovet i vissa fall blir mindre/större än i det ordinarie boendet. Biståndshandläggaren bistår inte med att undersöka bostäder.
  • Beställningen ska vara Gislaveds kommun tillhanda senast 14 dagar innan personen kommer. Detta för att våra utförare ska få en möjlighet att planera verkställighet av insatser.
  • Ska den enskilde själv ansvara för en hälso- och sjukvårdsuppgift men behöver praktisk hjälp med exempelvis läkemedel ska egenvårdsintyg medfölja beställningen.

Fakturering

Gislaveds kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av Gislaveds kommun används Gislaveds kommuns ersättningsmodell. Gislaveds kommun fakturerar bosättningskommunen en gång per månad om inget annat är överenskommet. Det är bosättningskommunen som debiterar kund.

Sidan uppdaterades senast: