POSOM, beredskapsgrupp

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer och är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade. POSOM är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer och har en ledningsgrupp där frivlliga från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, räddningstjänsten, polisen, primärvården och olika trossamfund finns representerade. Till ledningsgruppen finns sedan ett antal personer knutna till flera stödgrupper.

Vad gör POSOM?

Några exempel på vad POSOM kan göra vid en insats:

  • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem. 
  • Upprätta stödcenter dit drabbade kan vända sig.
  • Finnas till som medmänskligt stöd.

När larmas POSOM?

Enkelt uttryckt kan man säga att POSOM kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Larmning sker normalt via SOS och det är räddningsledaren på en olycksplats som kontaktar POSOM som sedan själva avgör om de ska kallas in. POSOM kan också aktiveras på grund av andra händelser, till exempel var POSOM igång i flera kommuner efter tsunamin 2004.

Bygger på frivillighet

POSOM har ingen särskild beredskap. Deltagandet bygger helt på frivillighet.

Sidan uppdaterades senast: