Snöröjning och sandning

Tekniska förvaltningen ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på gator, gång- och cykelvägar samt vid busshållplatser och andra allmänna platser inom tätorterna. För halkbekämpning används stenflis eller sand, antingen saltfri eller saltinblandad.

Regler för vinterväghållning

Väghållning

Kommunens skyldighet att sköta väghållningen gäller i första hand gator inom planlagt område där kommunen är huvudman för allmän plats enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kommunen är även ansvarig för väghållning av allmänna vägarna väg 598 (Reftelevägen) i Gislaved och väg 597 (Nennesmovägen), väg 603 (Stansgatan-Ågatan-Gnosjövägen) samt väg 621 (Kulltorpsvägen) i Anderstorp inom beslutat väghållningsområde.

Kommunen är också ansvarig för väghållning av ett antal enskilda vägar.

Lagar som reglerar väghållarens ansvar:

 • Plan- och bygglagen (PBL)
 • Väglagen
 • Vägkungörelsen
 • Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Lagen om enskilda vägar

Kraven på vinterväghållning är något annorlunda angivna i de olika lagtexterna, men någon egentlig skillnad är inte avsedd. Det allmänt formulerade kvalitetskravet ska tolkas, att väghållaren genom renhållning ska hålla vägområdet i ett sådant skick att olägenheter för människors hälsa förebyggs samt att säkerställa framkomlighet. Gislaveds kommun har fattat beslut i enlighet med Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, att lägga över gångbanerenhållning på fastighetsägare.


Mål

De främsta målen för vinterväghållningen är att minska risken för olyckor och att säkerställa framkomligheten och tillgängligheten i samhället med fokus på oskyddade trafikanter.


Att skriva ett fullständigt åtgärdsprogram för vinterväghållningen är mycket svårt, kanske näst intill omöjligt. Dock ska nedanstående kriterier ligga till grund för ansvariga när beslut om snöröjning och halkbekämpning ska utföras.

Centrala delar

 • Vägen får inte ha snödjup som överstiger 5 cm
 • Jämn och halkfri snövägbana
 • Övergångsställen och busskurar ska snöröjas

Primära gator

 • Vägen får inte ha snödjup som överstiger 5 cm
 • Jämn och halkfri snövägbana.

Övriga gator

 • Vägen får inte ha snödjup som överstiger 10 cm
 • Jämn snövägbana

Primära gång-och cykelvägar

 • Körbaneytor får inte ha snödjup som överstiger 5 cm
 • Jämn och halkfri snövägbana
 • Gång- och cykelvägar ska utföras i hela stråk

Övriga gång- och cykelvägar

 • Körbaneytor får inte ha snödjup som överstiger 5 cm
 • Jämn och halkfri snövägbana

Allmänna parkeringsplatser

 • Körbaneytor får inte ha snödjup som överstiger 5 cm
 • Jämn och halkfri snövägbana

Allmänt

 • Snöröjning påbörjas i de centrala delarna med de primära gatorna och de primära gång- och cykelvägarna enligt snökartor. Målsättningen är att dessa områden ska vara snöröjda kl. 6 på vardagar och kl. 9 på helgdagar
 • Övriga gator och gång- och cykelvägar samt allmänna parkeringsplatser ska om möjligt snöröjas dagtid och får i normalfall påbörjas kl. 6
 • Snövallar vid övergångsställe och busskurar tas bort snarast
 • Sandning utförs vid halka
 • Alla ytor röjs senast 48 timmar efter att snöfall upphört

Övrigt som kan föranleda åtgärder

 • Blötsnö med risk för frysning, extrema snöfall etc.
 • Bortforsling av snö utförs vid behov för framkomligheten på genomfartsgatorna
 • Branta gator

Reglerna är antagna av tekniska nämnden 2016-10-19, §108

Plogningsordning

Gator i centrum och större gång- och cykelvägar tillhör det primära vägnätet och dessa plogas först. Dessa gator snöröjs vid 5 cm snö och målsättningen är att de ska vara snöröjda kl 6 på vardagar och kl. 9 på helgdagar. Övriga gator, gång- och cykelvägar snöröjs i första hand under dagtid. Övriga gator vid 10 cm snö. Övriga gång- och cykelvägar vid 5 cm snö.

Du kan i kartan se vilka gator, gång- och cykelvägar som röjs vid 5 cm respektive 10 cm. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker begränsat och utförs i första hand i centrum. Vi forslar vid behov bort snö som skymmer sikten och om det inte finns plats att lägga upp snön. För resten av vägnätet forslas snön endast bort om den hindrar framkomligheten.

Underlätta snöröjningen

Felparkerade bilar är ett stort hinder för snöröjningen. Plogningen blir ofta sämre utförd och ibland måste den helt avbrytas vilket skapar problem och onödiga kostnader för kommunen och andra trafikanter. Även träd och häckar som växer ut över fastighetsgränsen kan vålla problem vid snöröjningen.

 • se till att gatan är fri från din bil när det är dags för snöröjning
 • se till att grenar som hänger ut från din fastighet över gata under 4,6 meters höjd tas bort
 • se till att grenar som hänger ut från din fastighet över gångbana under 3 meters höjd tas bort

Fastighetsägares ansvar

Gångbanor

Fastighetsägare är ansvariga för vinterväghållning av gångbanor intill sin egen fastighet. Gislaveds kommun bjuder på sandningsgrus, det finns att hämta ur sandningslådor vid tekniska förvalningens förråd i Gislaved och Smålandsstenar.

Soptunnor och brevlåda

Placera soptunnan i bakkanten på gångbanan vid tömning, ca 1,5 m från kantsten eller, där denna saknas, intill gatans asfaltskant. Brevbäraren ska ha fri passage till brevlådan.

Regler om gångbanerenhållning

Dina skyldigheter som fastighetsägare är beslutade av kommunfullmäktige 2000-04-27, §36 och framgår av nedanstående paragrafer.


Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 2 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.


Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

2 § Nedanstående föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavare att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka.

Ovan skyldighet för fastighetsinnehavaren bortfaller i den mån kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

5 § Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

7 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 § andra stycket eller 3 § kan dömas till böter enligt 14 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

12 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Vid skador eller fel

Skador som orsakas av snöröjningen bör snarast meddelas tekniska förvaltningen.

Felanmälan snöskottning och sandning

Sist men inte minst: låt våra vinterväghållare få en rimlig chans att hinna med sitt jobb när det kommer mycket snö eller halka.

Sidan uppdaterades senast: