Namnsättning av gator och platser

Kommunen ger namn åt gator, kvarter, allmänna platser och byggnader samt ansvarar för att informationen uppdateras i ett landsomfattande register.

Behov av namnsättning

Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Samhällen och byar, gårdar och torp, sjöar och berg har namn. Gator och många kvarter i tätorter har namn, liksom parker, torg, offentliga platser och byggnader med mera.

Ett ortsnamn har många roller. De särskiljer, identifierar och lokaliserar platser och fyller därmed en nödvändig funktion. Namnen har också en viktig roll som kulturhistorisk källa och är en del av kulturarvet. För människan är ortsnamnen betydelsefulla ur historiska, sociala och inte minst av praktiska skäl, till exempel för räddningstjänst. Namnsättning sker oftast då nya kvarter, gator och så vidare skapas i kommunen.

Namnberedning

Namnärenden kan initieras av kommunen eller invånare. Kommunens namnberedning består av tjänstemän från olika förvaltningar med uppgift att bereda och lämna förslag i namnfrågor till kommunstyrelsen som på uppdrag av kommunfullmäktige beslutar i namnärenden. Bygg- och miljönämnden beslutar i adressärenden.

Namnberedningen har som mål att genom namnsättning bidra till att Gislaveds kommun tar vara på sin historia, men även att spegla nutid och kommunens visioner för framtiden. Vid namnsättning ska god ortsnamnssed enligt kulturmiljölagen följas.

Sidan uppdaterades senast: