Vägbidrag

Den största delen av Sveriges vägnät är enskilda vägar. Här är det inte staten eller kommunen som ansvarar för väghållningen utan enskilda markägare eller organisationer.

Enskilda väghållare kan ansöka om kommunalt bidrag, enligt de allmänna bestämmelser som gäller för bidrag till enskild väghållning Pdf, 90.2 kB.. Ansökan kan avse nybyggnad, iståndsättning, underhållsgrusning eller annat arbete.

Information om bidrag till enskilda vägar hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bidragsberättigade enskilda vägar

Enskilda vägar som erhåller statsbidrag för årlig drift.

Dessa fastställs årligen av Trafikverket.
Driftbidrag till enskild väg som erhåller statsbidrag utbetalas, utan ansökan, en gång årligen i efterskott. Den som ansvarar för vägen är skyldig att meddela korrekta aktuella kontaktuppgifter. Vid ändring av uppgifter om betalningsmottagare m.m. åligger det vägsamfälligheten att meddela förändringen till tekniska nämnden.

Övriga enskilda vägar utan statsbidrag, under förutsättning att:

  • vägen betjänar fastighet som används för permanentboende, som är folkbokförd på fastigheten.
  • vägen är belägen inom Gislaveds kommun. Fastighet som betjänas av två eller flera vägar kan erhålla bidrag endast för den kortaste utfartsvägen.

Bidragsnivåer för enskilda vägar som erhåller statsbidrag

Nybyggnads- eller iståndsättningsåtgärder

Efter att det utförda arbetet godkänts vid slutbesiktning, betalar Trafikverket en procentuell del av godkänd kostnad. Om vägsamfälligheten väljer att ansöka om bidrag hos kommunen uppgår kommunens bidrag till högst 30 % av den godkända kostnaden. Kostnaden godkänns av Trafikverket. Totalt bidrag som utbetalas av stat och kommun ska dock aldrig överstiga 100 % av den godkända kostnaden.

Årligt underhåll


Vägkategori

Bidragsprocent

A

Väg för fast boende inom landsbygdsområde

27

B

Väg för fast boende inom bebyggelseområde där vägen fungerar som uppsamlingsväg eller utfartsväg

27

C

Genomfartsväg för andra än dem som bor utmed eller har del i vägen som till övervägande del alstrar trafiken. Årsdygnstrafiken ska vara större än 25 fordon.

20

D

Väg för det rörliga friluftslivet och som inte är av betydelse för fast boende inom landsbygdsområde. Årsdygnstrafiken eller säsongsdygnstrafiken ska normalt vara större än 25 fordon.

27

E

Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör uppsamlingsväg för bebyggelsen.

27

F

Väg för näringslivet. Årsdygnstrafiken eller säsongsdygnstrafiken ska normalt vara större än 25 fordon.

27


Bidrag beviljas årligen baserat på den, av Trafikverket, beräknade underhållskostnaden. Totalt bidrag som betalas ut av stat och kommun ska aldrig överstiga 100 % av beräknad underhållskostnad. Vägkategori fastställs av Trafikverket.

Bidragsnivåer för enskilda vägar som inte erhåller statsbidrag

Nybyggnads- eller iståndsättningsåtgärder

Bidrag 15 %. Bidrag utbetalas efter verklig kostnad. Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 10 000 kr, berättigar inte till bidrag.

Underhållsgrusning

Bidrag 40 %. Bidrag avseende underhållsgrusning grundas på verklig kostnad för grus, levererat och utspritt på vägen. För bidrag avseende underhållsgrusning görs ett grundavdrag om 2 000 kr på den bidragsberättigade kostnaden. Bidrag beräknas på den del av kostnaden som överstiger 2 000 kr.

Gemensamt för alla bidragsberättigade åtgärder

Bidrag för projekt/åtgärd på enskild väg utan statsbidrag utbetalas med ett högsta bidragsbelopp om totalt 25 000 kr per projekt och år. Ersättning för eget arbete är inte bidragsgrundande.

Bidragsbelopp som understiger 500 kr utbetalas inte.

Ansök om vägbidrag

Sidan uppdaterades senast: