Vägbidrag

Den största delen av Sveriges vägnät är enskilda vägar. Här är det inte staten eller kommunen som ansvarar för väghållningen utan enskilda markägare eller organisationer.

Enskilda väghållare kan ansöka om kommunalt bidrag, enligt de allmänna bestämmelser som gäller för bidrag till enskild väghållningPDF. Ansökan kan avse nybyggnad, iståndsättning, underhållsgrusning, utfartsväg eller annat arbete.

Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag:

  • erhåller, utan ansökan, årligen kommunalt driftbidrag. Detta bidrag beräknas utifrån Trafikverkets fastställda beräknade underhållskostnad och betalas ut i efterskott. Bidragsmottagare är skyldiga att hålla kommunen uppdaterad vid förändring av uppgifter för utbetalning
  • ansökan om bidrag för särskilda driftåtgärder, godkända av Trafikverket, kan göras till kommunen. För att ansökan ska prövas under innevarande år ska ifylld bidragsansökan tillsammans med Trafikverkets kostnadsberäkning vara kommunen tillhanda senast den 31 mars. Ansökningar som inkommer efter det prövas under nästföljande år. Ansökan är komplett först efter det att Trafikverkets slutbesiktningsprotokoll har lämnats in till Gislaveds kommun.

Övriga enskilda väghållare kan ansöka om kommunalt driftbidrag för t.ex. underhållsgrusning. Till ansökan ska bifogas underlag som styrker kostnaderna, t.ex. fakturakopior, samt en karta som visar på vilken sträcka åtgärderna är utförda.

För information om bidrag hos Trafikverket, se länk till höger.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24