Parkeringstillstånd

Du som har betydande gångsvårigheter kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. I Gislaveds kommun görs ansökan hos tekniska förvaltningen. Med detta tillstånd kan du parkera på parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade, men också på andra platser under särskilda förutsättningar.

Reglerna kring parkeringstillstånd för rörelsehindrade framgår av trafikförordningens 13 kap 8 §. Trafikförordningen grundar sig i sin tur på Europeiska Unionens rådsrekommendation om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Läs transportstyrelsens information om parkeringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Normal handläggningstid för en ansökan om parkeringstillstånd är 2-5 veckor. En ofullständig ansökan kan dock medföra förlängd utredningstid.

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Tillståndet är ett undantag från gällande parkeringsregler för personer med väsentliga förflyttnings- svårigheter. Parkeringstillståndet gäller i hela landet samt i de flesta europeiska länder.

Vem kan erhålla parkeringstillstånd?

En bilförare som är rörelsehindrad som har väsentliga och varaktiga svårigheter att förflytta sig, på egen hand, till och från fordonet inom rimligt avstånd från parkeringsplats.

För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. En förutsättning är att den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och samtidigt är i ständigt behov av levande stöd/ tillsyn utanför fordonet. Att passageraren är rullstolsburen utgör således inte automatiskt skäl att bevilja parkeringstillstånd.

Passagerare med rörelsehinder är inte alltid hjälpta av ett parkeringstillstånd eftersom de kan bli framkörda till en plats nära målpunkten. Enligt gällande regler (Trafikförordningen 11 kap 9§, p7) är det möjligt att stanna eller parkera ett fordon som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer, även om parkeringsförbud gäller enligt lokal trafikföreskrift. Denna regel ger passageraren möjlighet till på- och avstigning mycket nära en målpunkt.

Bedömningsgrunder m.m.

Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta sig till med eventuella hjälpmedel. Tillstånd utfärdas inte för kortvariga rörelsehinder.

Följande är exempel på funktionsnedsättningar som inte berättigar parkeringstillstånd:

  • nedsatt syn
  • tarm och magproblem som medför akut behov av toalett
  • svårigheter att ta sig i och ur bilen
  • svårigheter att bära

Ansökan

Ansökan ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. För boende i Gislaveds kommun kan ansökan göras på blankett som tillhandahålls av vårt kontaktcenter.

Bedömning görs utifrån insänt läkarintyg. Kommunens handläggare fattar beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt delegation från tekniska nämnden.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska vara försett med fotografi och namnteckning varför sökanden måste bifoga välliknande passfoto till ansökan och sedan personligen infinna sig på kommunhuset i Gislaved för att hämta beviljat tillstånd. En ofullständigt ifylld blankett returneras för komplettering och medför förlängd utredningstid.

Ett parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt efter giltighetstidens utgång. Ny ansökan måste göras och prövning sker då utan hänsyn till tidigare tillstånd.

Avgift

Ingen avgift tas ut för utfärdande av parkeringstillstånd. Tillståndet ger dessutom betalningsbefrielse vid parkering på avgiftsbelagda platser i de flesta av Sveriges kommuner. Kontakta respektive kommun för besked.

Allmänt

Parkeringstillståndet är utformat enligt EU’s modell och gäller i hela landet samt i de flesta Europeiska länder. Parkeringstillståndet gäller endast för parkering på gatumark och för sådan parkering på kvartersmark som regleras med lokala trafikföreskrifter (LTF).

Villkor

Parkeringstillståndet ger rätt att

  • parkera under högst tre timmar där parkeringsförbud gäller samt på gågata
  • parkera under högst tre timmar där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
  • parkera under högst 24 timmar där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar
  • parkera på plats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som är föreskriven på platsen Parkeringstillståndet gäller inte
  • där det gäller förbud att stanna
  • i zoner för visst ändamål, t.ex. lastzon, taxizon och vändzon

Övrigt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Förlust eller stöld av parkeringstillstånd ska polisanmälas och kopia på anmälan sänds till kommunen, som för in det saknade tillståndet på spärrlista och utfärdar nytt tillstånd. Upphittat tillstånd lämnas till polis eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

Ett parkeringstillstånd ska gälla under viss tid, dock längst 5 år. Ett tillstånd får återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om tillståndet inte används på föreskrivet sätt.

Sidan uppdaterades senast: