Augusti 2011

Kollåkerskog år 1815

År 1815 storskiftades inägorna till Kålåckerskog, som det stavades då, i Villstads socken av lantmätare Olof Chytraeus dä. Hemmanet eller gården var 3/4 kronoskattehemman och hade en särskild funktion i och med att gården fungerade som posthemman.

Vid skiftet var ägarna på plats. Dessa var Petter Pettersson, Anders Pettersson, Swen Andersson och drängen Johannes Swensson och hans omyndiga syskon. Alla var ägare till 3/16 mantal, så det fanns alltså fyra brukningsdelar på gården. Ägarna meddelade att trots att inägorna nu skiftades, så önskade de att utägorna med skogen och betesmarken även i fortsättningen skulle vara gemensam. Det framkommer att dessa ägor redan tidigare, år 1803, uppmätts av lantmätare Nils Lindvall. Att alla ägor uppmätts var också kravet för att ett skifte skulle kunna genomföras. 


Ett protokoll upprättades där de olika markstyckena redovisades. Marken angavs bestå av tomtmark, åker och äng och varje markslag skiftades i lika delar. Den västra tomten (tomt A), ägdes av Anders Pettersson (i protokollet står dock Persson). Den västra mellantomten (tomt B) ägdes av Johannes Swensson, medan den östra mellantomten (tomt C, ej angiven på kartan) ägdes av Swen Andersson. Den östra tomten (tomt D, ej angiven på kartan) ägdes i sin tur av Petter Pettersson.


På kartan ser vi att alla husen ligger mycket tätt samlade. Storskiftet innebar inte att de enskilda gårdarna utlokaliserades, istället låg bebyggelsen fortfarande på samma plats. Det är först i och med laga skiftet från 1827 som gårdarna läggs enskilt och byarna splittras upp.​


Inägomarken delades sedan i fyra lika stora delar som man lottade om. Först valde man ut vilka markstycken som skulle utgöra vardera lotten. Därefter lottades det och av protokollet framgår att Anders Pettersson (Persson) fick lott 1 av åker- och ängsmarken, medan Swen Andersson fick lott 2. Den tredje lotten gick till Petter Pettersson och den fjärde till Johannes Swensson. Alla uppgav sig vara nöjda med detta utfall och storskiftet kunde fullföljas.

Sidan uppdaterades senast: