Sönnerås kvarnar och inägor

Juli 2012

Karaby laga delning 1762

​I maj-juli 1762 genomför lantmätaren Nils Lindvall en avmätning av Karaby bys samfällda skog (LM akt E134-10:1) inför det att skogsmarken skulle skiftas. Utöver byns gårdar omfattas bland andra även gårdarna Tottebo, Åbjörnabo och Arvidabo.
Det är sammanlagt elva gårdar som omfattas av skiftet. Av dessa anges Hökås och Arvidabo vara Furirsboställen, medan Tottebo ägs av assesorskan Papke. Samtliga övriga åtta gårdar är vid denna tid frälsehemman under säteriet Svaneholm. 

Hökås inägor


Gårdarnas inägor, alltså åker- och ängsmarken, markeras med grön färg på kartan. Exempelvis ligger både Hökås, Tottebo, Åbjörnabo och Arvidabo som enklaver omgivna av skogsområden.

Tottebo, Åbjörnabo och Arvidabos inägor


Även gårdarna i Karaby by finns schematiskt markerade på kartan.

Karaby bys inägor


I samband med skiftet låter man även bestämma rågångarna kring ägorna. Många områden har lantmätare Lindvall markerat som bokskog eller rentav vacker bokskog. De har även namn som "Fahrmors Hultet", "Mällen Hyltet", eller "Lilla Gryssiöhult".

Bokskogar


Lantmätare Lindvall är också noggrann att påpeka att det finns områden som han inte har något större värde. På flera ställen omtalas "odugeliga stenbackar och liungryar".

"Odugelige stenbackar".


I västra delen gränsar byns ägor mot Kållerstad och Jälluntofta skogelag. Gränsen går i Tannsjön och mitt på Kiddön är ett av råmärkena.

Gränsmärket Kiddö i Tannsjön


I östra delen gränsar Karaby mot Sönnerås (Sunnerås) inägomark. Här ligger också dess kvarnar, vilka finns med på kartan.

Flunderhög.


I Karabys östligaste del gränsar byn mot Slättö by i Torskinge socken. Här anges en hög, kallad Flunderhög, som gränsangivare. Möjligen är det fornlämning 11 i Torskinge socken som menas? Högen är 17 meter stor och ligger på en moränudde i ett mossområde

Västbo Häradsrätts godkännande.


I augusti fördelas så marken och i januari året därpå får handlingen sitt godkännande i Västbo häradsrätt i Ölmestad.

Sidan uppdaterades senast: