Juni 2012

Vermings sammandragskarta över Västbo härad

År 1807 gör lantmätaren Nils Gustaf Verming sammandragskartor över flera socknar eller delar av socknar i Västbo härad (lantmäteriakt E53). Förutom socknar som idag ligger i Värnamo och Hylte kommuner karteras här flera socknar i nuvarande Gislaveds kommun.
Lantmätare Verming avbildar hela, eller delar av Burseryd, Villstad, Gryteryd, Södra Hestra, Reftele, Ås och Kållerstad socknar. Som förlaga har han använt äldre, så kallade geometriska kartor från 1600- och 1700-tal. Sedan tidigare hade lantmäteriet låtit sammanställa olika större kartor i form av provins-, härads-, läns- och landskapskartor, samt sockenkartor. Sistnämnda gjordes framförallt dels under sent 1600- och tidigt 1700-tal, samt under perioden 1845-1859 då ett särskilt Sockenkarteverk utarbetades efter en särskild modell.
I Vermings arbete har vi alltså ett exempel på tidiga översiktskartor över större landskapsutsnitt.

Burseryds by


För Burseryds del har Verming avbildat Burseryds by med sin kyrka och tre gårdar. Gårdarna är markerade med röda prickar. På kartan ser vi även gårdarna Alsberg, Önnabo, Lalebo, Skivebo, Gösbo, Hult och Kullsbo.

Fållinge by


I ett landskapsutsnitt över Villstad socken har Verming avbildat Fållinge bys elva gårdar. Byn ligger öster om Nissan, som lantmätaren också ritat in på kartan.

Kindhult och Bössingshult


I sydvästra delen av nuvarande Gislaveds kommun ligger Norra och Södra Kindhult, samt Bössingshult. På kartan har lantmätaren ritat in dessa gårdar.

Klo och Lövås


I Reftele socken har Verming ritat in ensamgården Klo och byn Lövås, som då hörde till Reftele. Senare kommer dessa att överföras till Anderstorps socken.

Klo och Lövås


I nuvarande södra delen av Gislaveds kommun, i Ås och Kållerstads socknar, har lantmätare Verming ritat in gårdarna, samt även ett omtvistat område. På kartan är denna markerad i norra delen som en rödmarkerad triangel

Tunnerbohult


Även i Södra Hestra socken vid Tunnerbohultsjön har lantmätaren markerat gårdar. Här har han även för undantags skull markerat en kvarn. Kvarnen var troligen en så kallad skvaltkvarn, en liten enfotakvarn. Denna har fått en * som markering och låg i sjöns västra del. På Generalstabskartan från 1870-talet finns inte någon kvarn på denna plats.

Sidan uppdaterades senast: