Vägen mot Södra Hestra gick via den så kallade Getabron

November 2012

Bössingshults storskifte

År 1795 storskiftades gården Bössingshult i Södra Hestra socken. Den ansvarige lantmätaren var Nils Jacob Liedbeck. Kartan finns bevarad och har beteckningen E112-9:1.
Gården var skattekronohemman och bestod av ½ oförmedlat mantal. Ägarna hette Petter Jönsson och Daniel Jönsson och ägde ¼ vardera. Det var den förstnämnde som fordrat skiftet.
Lantmätare Liedbeck skriver att man den 6 oktober började uppmätningen, sedan man hindrats av regn. Han fortsatte uppmätningen några dagar, men kallades på häradssyn i Sandvik och kunde återkomma först några veckor senare. Den 31 oktober kunde uppmätningen avslutas, sedan han dagligen hindrats av storm och regn. I början av november täcktes marken av snö, men arbetet med skiftet fortsatte med inomhusarbete och uträkningar inför delningen.

Bössingshults inägor


Lantmätaren räknade nu ut åker- och ängsmarkens värde och de olika ägorna lottades mellan de två ägarna. Markens areal benämndes i tunnland och kappland, där ett tunnland var den yta som kunde besås med en tunna utsäde. Ett tunnland motsvarade närmare 5 000 kvadratmeter , medan ett kappland var 154 kvadratmeter, eller 1/32 av ett tunnland. På kartan har lantmätare Liedbeck även ritat ut fägatan, som ledde från en väg till gården ut till djurens betesmark i skogen.

Nordost om gården löpte fägatan


De två ägarna fick vardera drygt 3 tunnland och 2 kappland åkermark. Daniel fick däremot mer ängsmark, drygt 9 tunnland och 3 kappland mot endast dryga 6 tunnland och 2 kappland för Petter. Även annan ängsmarken och övrig mark fördelades mellan ägarna. Även rätten att använda den gemensamma vattenbrunnen bestämdes.

Även rågångarna, gränserna kring gården fastslogs vid storskiftet. Vid den så kallade Getabron var första gränsmärket, vilket följdes av ytterligare sex stycken. Den 14 november kunde man så färdigställa skiftet av Bössingshult, varvid båda ägarna ansåg sig nöjda. I februari året därpå fastslogs skiftet som brukligt var vid Västbo härads vinterting.

Sidan uppdaterades senast: