Den inhägnade betesmarken med torpangivelsen för Kala hemmet

September 2012

Delningen av säteriet Stora Krabbys skog

I maj år 1746 kom lantmätaren Carl Edberg till säteriet Stora Krabby i Bosebo socken för att fördela säteriets skogsmark mellan säteriet och det avgärda hemmanet Knÿckelåhs (Knöckelås). Kartan finns bevarad och har beteckningen lantmäteriakt E15-11:1.

Själva säteriet Stora Krabby var då som nu beläget på Majsjöns södra sida, medan Knöckelås ligger sydost om Majsjön.

Säteriet Stora Krabby vid Södra delen av Majsjön


Om Knöckelås skrivs att det var ett så kallat avgärda hemman. Knöckelås var i jordeboken för 1620 upptaget som torp, vilket 1644 blir upptaget som ett ¼ hemman. Knöckelås hade alltså sitt ursprung i Stora Krabby och hade avknoppats från säteriet.

Beteshagar för Stora Krabby och Knöckelås


I säteriets norra delar öster om Majsjön finns ett område angivet som:

"Inhägnad Beteshage hwaruti warit ett Torp, Kala, hemmet kallat, nu Öde"

Här på denna plats fanns alltså före 1746 ett torp, men vid tiden för kartans tillkomst var torpet obebott.
Lantmätare Edberg gör även en noggrann genomgång av de gränsmarkeringar som finns kring säteriet. Dessa numreras från 1-16 med början i Knöckelås beteshage. Numreringen slutade med nr 16 där Skogalids och Knöckelås ägor sammanföll. Sedan man klargjort gränserna kunde därefter skifta skogen och betesmarken mellan Stora Krabby och Knöckelås.

Sidan uppdaterades senast: