Utgrävning i Fållinge utanför Smålandsstenar år 2012. Jönköpings läns museum utförde den arkeologiska undersökningen.

Arkeologi

Under närmare 200 år har det genomförts arkeologiska undersökningar och fornminnes- och kulturhistoriska inventeringar runtom i Jönköpings län.

Redan i början av 1800-talet gjorde intresserade personer mer eller mindre vetenskapliga undersökningar av fornlämningar.
De första kända undersökningarna i vad som idag är Gislaveds kommun gjordes under 1870-talet, på gravfält i Ås och Reftele, de flesta utfördes av pastor L F Palmgren. I början av 1900-talet gjorde konduktören F J Eneström en rad undersökningar av framförallt gravfält i Västbo och Östbo. Bland annat undersöktes gravar i Ås, Reftele och Villstad socknar.
Undersökningarna har fortsatt och under de två senaste decennierna har många arkeologiska insatser gjorts i kommunen, Jönköpings läns museumlänk till annan webbplats har genomfört de flesta av dessa.
Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats är vår statliga myndighet för frågor om kulturmiljö och arkeologi.

Arkeologi i Gislaveds kommun

Kommunen har omfattats av flera större arkeologiska projekt de senaste åren.

Riksväg 27

I samband med planeringen för den nya riksväg 27 förbi Gislaved gjordes arkeologiska utredningar, 2006PDF , 2007PDF och 2009PDF. Det gjordes även undersökningarPDF av röjningsrösen och kolningsgroparPDF, samt möjliga röjningsrösenPDF längs den planerade vägsträckningen.

Stormar...

Stormen GudrunPDF orsakade inte bara stora ekonomiska skador, utan skadade också många fornlämningar. Även stormen PerPDF orsakade mycket skador. Skadorna inventeradesPDF och skadade fornlämningar återställdes i olika omgångar.

Skog & Historia

I bland annat Båraryds och Öreryds socknar pågick 2004-2007 ett inventeringsprojekt, kallat Skog & Historia, vars syfte var att inventera hittills okända forn- och kulturlämningar. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och Jönköpings läns museum. Vad som kom fram i inventeringen kan du läsa i en rapport från Jönköpings läns museumPDF.

Läs mer

Vill du veta mer om arkeologi i kommunen? Läs vidare under arkeologiska rapporter.
I fornminnesregistret Fornsöklänk till annan webbplats kommer informationen främst från inventeringar och arkeologiska undersökningar. Mycket av informationen har registrerats i samband med den fornminnesinventering som utfördes i Riksantikvarieämbetets regi från 1938 fram till 2002. Från och med 2019 har nummerserierna för sökning/registreringen ändrats och under våra sidor har vi försökt ändra till den nya beteckningen men vi är medvetna om att risken finns att vi missat ändra någon beteckning. Det gamla numret finns kvar som referens men det gör sökningar något krångligare. I äldre rapporter som ligger som pdf finns den gamla beteckningen kvar då är beteckningen RAÄ nr xx:x.

Så här kan det se ut:

L1972:7292 Ristning, medeltid/historisk tid

Ingen antikvarisk bedömning

RAÄ-nummer:Våthult 23:1

Sidan uppdaterades senast: