De tre gravhögar som upptäcktes vid utredningen 2011, var svåra att se i terrängen. Bland träd och sly hade de fört en anonym tillvaro i mer än tusen år.

De tre gravhögar som upptäcktes vid utredningen 2011, var svåra att se i terrängen. Bland träd och sly hade de fört en anonym tillvaro i mer än tusen år.

Arkeologi i fält

Fållinge, ett vikingatida grävfält och en stenåldersboplats

När Jönköpings läns museum hösten 2012 fortsatte arkeologiska utredningar på fastigheten Nygård 2:1 i Fållinge, Smålandsstenar beslutade länsstyrelsen att en arkeologisk undersökning måste utföras. Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. uppmanade också Gislaveds kommun att ge allmänheten möjlighet att förstå och uppleva det kulturarv som togs fram vid kartstudier, landskapsanalyser och arkeologiska undersökningar.

Vid en utredning som gjordes på grund av förberedelse för byggarbeten 2011 hittades tre gravhögar från yngre järnålder och fossil åker i form av odlingsterrasser. 2012 påträffades en hydda från stenåldern och lämningar från bronsålder i form av rännor och gropar.
I Jönköpings län är det första gången en mesolitisk (mellanstenåldern) hydda har påträffats.

Utställning

En mindre vandringsutställning kring undersökningarna i Fållinge har turnerat runt på biblioteken i Gislaveds kommun. Utställningen producerades av Jönköpings läns museum och Gislaveds kommun.

Drygt två hundra personer deltog vid de tillfällen då allmänheten fick möjlighet att besöka utgrävningen.

Drygt två hundra personer deltog vid de tillfällen då allmänheten fick möjlighet att besöka utgrävningen.

Jönköpings läns museum och Gislaveds kommun samarbetade kring den publika verksamheten vid den arkeologiska undersökningen och intresset var stort från allmänheten. I juni 2012 ordnades en upplevelsedag för skolklasser från Smålandsstenar. Gravfältet visades och barnen fick gräva och sålla jord från gravhögarna, de fick rista runor och gjuta tenn. Ytterligare två pedagogiska dagar ordnades i augusti.  Klasser från hela Gislaveds kommun var inbjudna att delta.  Det vikingatida gravfältet och stenåldershyddan visades och ”prova på”-aktiviteter som sållning, metalldetektering och provhuggning med kopior av forntida yxor testades. Sammantaget besökte ca 300 skolbarn utgrävningen. Visningar för allmänheten genomfördes den 27 juni och den 4 juli. Deltagandet var stort, med cirka 200 besökare per gång. Flera visningar för föreningar, bl.a. Rotary och Hembygdsföreningen, samt för grupper från Gislaveds kommun genomfördes också.

Läs mer om Kulturminneslagen och våra skyldigheter i anslutning till kulturmiljön under Digitalt kulturarv och Forn-och kulturlämningar

Läs mer om den arkeologiska undersökningen i Fållinge/Nygård

Här syns gravfältet när gravarna undersökts. Tre tydliga ringar syns mitt på fältet, rester efter de tre intakta högarna. Lite diffusare rester av rännor från de överodlade gravhögarna syns också.

Här syns gravfältet när gravarna undersökts. Tre tydliga ringar syns mitt på fältet, rester efter de tre intakta högarna. Lite diffusare rester av rännor från de överodlade gravhögarna syns också.

Jönköpings läns museums logotyp

Gislaveds kommun har samverkat med Jönköpings läns museum Länk till annan webbplats. kring undersökning, utställning och föreläsning.

Sidan uppdaterades senast: