Arkeologiska rapporter

Här kan du läsa rapporter från undersökningar och utredningar som utförts i Gislaveds kommun. 

Statlig myndighet för kulturarvsarbete är Riksantikvarieämbetet (Raä)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länsstyrelsenlänk till annan webbplats är den regionala myndighet som ger tillstånd till utgrävningar.

Användarrättigheterna till rapporterna tillhör respektive konsultorganisation, markeras inom parentes.
Rapporter läggs till efter hand. I vissa fall finns inte rapporten tillgänglig som pdf-fil, en del av dem finns i tryckt form hos kulturkontoret. Kontakta oss om du är intresserad så försöker vi hjälpa till!

2020

2020:14 Rv 26, sträckan Gislaved - Smålandsstenar, Arkeologisk utredning steg 1. (Jönköpings läns museum, JLM)PDF

2020:09 Spår av fornt mellan Reftele och Forsheda. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat byggande av plankorsningar och tillfartsvägar utmed järnvägen mellan Refteleoch Forsheda, Reftele, Bredaryd och Forsheda socknar i Gislaveds och Värnamo kommuner, Jönköpings län. (Jönköpings läns museum, JLM)PDF

2019

2019:44 Svenshult 1:7 m.fl. Arkeologisk utredning inför industribyggnation, Villstad socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. (Jönköpings läns museum, JLM)PDF

2018

Villstads-Haghult 1_16 m.fl. Villstads socken Gislaveds kommun, Arkeologisk utredning. PDF
Rio natur- och kulturkooperativ (RIO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018:5 Öreryds kyrkogård. Arkeologisk förundersökning schaktövervakning vid Öreryds kyrka, RAÄ nr 477, Öreryds socken i Gislaveds kommun,PDF
Jönköpings län. (Jönköpings läns museum, JLM)PDF

2017

2017:05 Skog- och Historia i Jönköpings län 2004-2016. Kort sammanfattande rapport. (JLM)PDF

2016

Alla rapporter på denna sida med datering före 2016 tillhör Jönköpings läns museum (JLM).

2015

2015:30 Gravar och marknadsplats i Gislaved. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Gislaved 2:29, fornlämning 18:1, Båraryds socken, Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2015:40 Åtterås 2:26. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inomPDF
fastigheten Åtterås 2:26, Villstads socken i GislavedsPDF
kommun, Jönköpings länPDF

2014

2014:34 Niotusen år i Smålandsstenar. Vikingatida gravfält, fossil åker och stenåldersboplats. Jörgen Gustafsson med bidrag av Fredrik Engman & Carl Persson.PDF

2013

2013:51 Vindkraft i Vimmelstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerat område för vindkraftspark inom Tronebo 1:7 och Vimmelstorp 1:3 m.fl.PDF

2013:53 Tjärgrop, Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 117 inför planerad skidbacke inom fastighet Vik 1:97PDF

2012

2012:73 Gravfältet Brudstenarna. Arkeologisk förundersökning intill gravfältet RAÄ 60:1 inför nedgrävning av VA-ledning inom Nygård 2:1 m.flPDF.

2012:72 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheten Nygård 2:1 m.fl.PDF

2012:69 Markanvändning i Villstads-Haghult, Arkeologisk efterundersökning av markberedd fossil åker, RAÄ 356. Villstads socken i Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2012:65 Gröne mosse kretsloppspark II. Arkeologisk utredning etapp 2 inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2012:59 Gröne mosse kretsloppspark. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2012:50 Tolv kilometer utredning genom småländsk jordbruksbygd. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad VA-ledning mellan Reftele och Tallberga, Reftele och Ås socknar, Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2011

2011:84 Vindkraft i Lida. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetableringPDF

2011:80 Fållinge-Nygard. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av VA-ledningPDF

2011:75 Nygard 21 mfl Arkeologisk utredning inför industrietabl inom fastighet Nygård 21 m.fl.PDF

2011:68 Singelsö 1:25. Arkeologisk utredning inför byggnation av väg. Båraryds sockenPDF

2011:65 Isaberg. Arkeologisk utredning etapp 1, inför exploatering inom Vik 1:97, Norra Hestra socken samt Bjärsved 5:40, Öreryds sockenPDF

2011:46 Kållerstad 2:4 och 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av grustäkt inom delar av fastigheterna Kållerstad 2:4 och 3:1, Kållerstad socken PDF

2011:27 Vindkraft vid Norra Bohult. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom fastigheten Norra Bohult 1:2 m.fl., Anderstorps sockenPDF

2010

2010:58 Utmed riksväg 27. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 169, 170, 429, 430 och 434 inför ny sträckning av rv 27, Båraryds sockenPDF

2010:22 Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele sockenPDF

2010:14 Båraryd 442. Arkeologisk förundersökning av Båraryd 442 inför vägbygge inom fastigheten Mossarp 1:31 m.fl., Båraryds sockenPDF

2010:09 Gudrun och Per — en stormig historia. Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5—7PDF (berör bland andra Kållerstad, Villstad, Valdshult, Reftele och Ås socknar i Gislaveds kommun)

2009

2009:96 Nissafors Bruk. Arkeologisk utredning, etapp 1, med anledning av planerat minikraftverk inom Nissafors Bruk, RAÄ 127, Källeryds socken, Gnosjö kommunPDF (berör också Gislaveds kommun)

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings länPDF (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2009:51 Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde, Båraryds sockenPDF (pdf, 1.5 MB)

2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings länPDF (gäller Anderstorp, Båraryd, Reftele och Ås socknar)

2009:10 Läge för stenålder. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared, Båraryds sockenPDF (pdf, 1.6 MB)

2009:09 Skogsbruk och stenålder längs Nissan. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared, Båraryds sockenPDF

2008

2008:93 Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård. Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård, Södra Hestra sockenPDF

2008:79 Försvunnen stenåldersboplats i Reftele. Förundersökning av RAÄ 97 i Ölmestad, Reftele sockenPDF

2008:41 Mellan Hamra och Draftinge. Schaktkontroll i samband med ledningsdragning intill fasta fornlämningar, Bredaryd och Ås socknarPDF

2008:34 Skog & Historia i Jönköpings län. Lägesrapport för åren 2004—2007, efter avslutandet av Gröna jobb, Båraryd och Öreryds socknarPDF

2007

2007:43 Väg 27. Arkeologisk utredning etapp 2, inför planerad ombyggnad av väg 27, Båraryds sockenPDF

2007:14 Huset mellan sjöarna. Arkeologisk förundersökning i samband med tillbyggnad och ledningsdragning på fastigheten Bollbynäs 2:4, Bosebo sockenPDF

2006

2006:81 Vägen om Gislaved. Arkeologisk utredning, etapp 1, av ny vägsträckning för väg 27 förbi Gislaved, Båraryds sockenPDF

2006:63 Villstad hembygdsgård. Sökschaktning inför utbyggnad av befintligt hus, Villstads socken

2006:61 Boplats vid Nissan. Väg 611 — ny vägsträckning och bro över Nissan, Båraryds sockenPDF

2006:25 Segerstad-Torsvik. Inför byggnation av naturgasledning, Reftele, Bredaryd & Kulltorps socknarPDF

2006:20 Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar, Burseryd, Sandvik, Södra Hestra & Villstads socknarPDF

2005

2005:54 Sökschaktning i Betarp. Inför planerat jordbyte på fastigheten Betarp 1:17, Burseryds sockenPDF

2005:27 Historisk kolning och förhistorisk odling. Inför ny sträckning och ombyggnad av länsväg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknarPDF

2005:24 Draftinge 5:5. Rutgrävning inför byggnation av gödselbrunn, Ås sockenPDF

2005:17 Grundmur Villstad kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 205 med anledning av ledningsdragning, Villstads sockenPDF

2004

2004:50 Väster och öster om Nissan. Ny vattenledning och vattentäkt mellan Gislaved och Hestra, Båraryd & Källeryds socknarPDF

2004:46 Från stensättning till röse. Ledningsdragning mellan fornlämning RAÄ 345 och RAÄ 97 (Lommarör), Villstads sockenPDF

2004:30 Tvärs genom utmarkerna Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommunPDF (gäller Reftele socken)

2004:09 Lägesrapport inom projektet Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommunPDF (gäller Reftele socken)

2003

2003:63 Sökschaktsgrävning och kartering. I samband med ny sträckning av väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknarPDF

2003:61 En eldstad och brända ben - påträffade i vattenledningsschakt intill fornlämning 52, Smålandsstenars hembygdsgård, Villstads sockenPDF

2003:47 Kulturhistorisk förstudie. Gasprojekt Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommunPDF (gäller Anderstorp och Reftele socknar)

2003:34 Dye. Utredning inför anläggandet av ny golfbana, Reftele sockenPDF

2003:20 Sökschaktning i Vä i Reftele. Inför husbyggnation på Vä 7:9, Reftele sockenPDF

2002

2002:47 Mellan Nissan och Nissastigen, Båraryds sockenPDF

2002:36 Reftele golfklubb. Inför anläggandet av ny golfklubb i Dye, Reftele sockenPDF

2002:33 Inget i Fågelhult - nybygge av ladugård på Fågelhult 1:2, Kållerstads sockenPDF

2001

2001:39 Schaktning vid Kållerstad kyrka — schaktkontroll för avloppstank, Kållerstads sockenPDF

2001:33 Vä 2:25 — Sökschaktning inför husbyggnation, Reftele sockenPDF

2001:09 Från Tronebo till Gislaved — inför byggnation av naturgasledning, Anderstorp, Båraryd, Reftele & Villstads socknarPDF

2000

2000:43 Åtterås golfbana. Utredning i samband med anläggande av ny golfbana, Villstads sockenPDF

2000:29 Fossil åkermark och boplatslägen. Inför planerad gasledning från Hyltebruk till Gislaved, Anderstorp, Reftele & Villstads socknarPDF

1999

1999:24 Ombyggnad av kraftledning i Finnvedens folkland — Mellan Ölmestad och Hamra, Reftele & Bredaryds socknarPDF

1999:5 Från Segerstad till Sydamerika — inför planerad gasledning, Reftele, Bredaryd & Forsheda socknarPDF

1998

1998:33 Från Sydamerika till Värnamo — inför planerad gasledning, Anderstorp, Reftele, Villstad, Kärda & Värnamo socknarPDF

1998:32 Gislaved 1:11 m fl. Ett nytt bostadsområde i Gislaved, Båraryds sockenPDF

1998:27 Mesolitisk boplats vid Nissan. Väg 611 — bro över Nissan, Båraryds sockenPDF

1997

1997:21 För ny vägsträckning av väg 611, bro över Nissan Dämbo 1:1, Slätteryd 1:3, Hagelstorp 7:1 & 10:1, Båraryd & Källeryds socknarPDF

1997:16 Inför kabelnedläggning, luftledningsbyggnation samt byggnation av transformatorstationer, Ås sockenPDF

1997:15 Mellby 4:6 Backgården, Reftele sockenPDF

1997:9 Väg 153 Reftele, Reftele sockenPDF

1997:2 Inför planerad grustäkt på fastigheten Önna 1:4, 1:5 och 1:6, Södra Hestra sockenPDF

1995

1995:15 Arkeologisk delundersökning av en ca 9 000 år gammal stenåldersboplats i AnderstorpPDF, Småland, Anderstorps socken, textdel, respektive bilagor

1995:2 Kulturhistorisk förstudie av planerad sträckning för väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknarPDF

1994

1994:19 Arkeologisk förundersökning Väcklinge 2:8, 2:17 och 2:19, Reftele sockenPDF

1994:7 Kulturhistorisk förstudie inför ombyggnad av rv 26, förbifart Smålandsstenar, Villstads sockenPDF

1994:5 Kulturhistorisk förstudie inför ombyggnad av rv 26, Isberga-Gislaved, Villstads sockenPDF

1994:3 Rv 27 — förbi Gislaved. Kulturhistorisk förstudie av Henja och Hult byar, Anderstorp & Båraryds socknarPDF

1993

1993:4 Arkeologisk utredning väg 576, sträckan Burseryd-Åtterås, pkt 3/880-6/420, Villstads sockenPDF

1992

1992:20 Arkeologisk undersökning, överplöjt vikingatida gravfält Nennesmo, Reftele sn, Reftele sockenPDF

1991

1991:23 Smidda gravkors på Kållerstad ödekyrkogård, Kållerstads sockenPDF

1990

1990:8 Arkeologisk förundersökning, nyupptäckt fornlämning, Kv Mejeriet 2, Hult 3:98, Gislaveds kommun, Båraryds sockenPDF

1990:7 Ölmestad, Gunnagård 6:B, Reftele socken

1988

1988:2 Fornlämning 31, S Hestra sn, Bro 1:9 (Bröttjaryd). En arkeologisk provundersökning, Södra Hestra sockenPDF

Sidan uppdaterades senast: 2021-03-03