Kulturarvets aktörer

Vi har alla ansvar för vår kulturmiljö


På riks-, regional och lokalt plan finns olika aktörer som arbetar för vårt gemensamma arv


Bevarandet av byggnader, fornlämningar och miljöer regleras i kulturminneslagen men också genom paragrafer i Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

Lagtexten börjar på följande sätt:
"Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas".
Vi har alltså alla och envar ett ansvar för vår kulturmiljö.

Statligt ansvar

Riksantikvarieämbetet är den statliga centrala instansen. Riksantikvarieämbetet är den statliga myndigheten som ytterst ansvarar för frågor kring kulturarv och kulturmiljö. Man har som uppgift att vara pådrivande i kulturarvsarbetet, samt att verka för att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa sätt.
Riksantikvarieämbetet är också central förvaltningsmyndighet för kulturmiljö- och kulturarvfrågor. Man lyder under Kulturdepartementet och dess uppdrag fastställs av regeringen.
Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt Skogsvårdslagen reglerar även de delar av skyddet för vårt gemensamma arv.

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har regionalt ansvar

Kulturmiljöenheten sorterar under Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen och verkar för att skydda och bevara kulturarvet för framtiden. Man arbetar även för att berika kulturarvet genom att fornlämningar, byggnader och kulturlandskap vårdas och kulturmiljövärdet förstärks. Dessutom verkar man för att kulturarvet skall visas och brukas för nyfikna och erfarna och för lokala och långväga kulturturister.
På länsstyrelsens hemsida kan du finna en mängd information kring kulturmiljöer, kulturreservat, riksintressen, forn- och byggnadsminnen, samt kulturlandskap. Här finns också information om bidrag som finns att söka för restaurering av äldre byggander.

Jönköpings läns museum är en regionala aktör

Museets uppdrag är att bedriva och utveckla museiverksamheten genom att:

  • dokumentera, vårda, tillgängliggöra och förvalta kulturarv och kulturmiljö
  • samla, vårda och visa äldre och samtida konst
  • vara en kunskapsinstitution, bedriva forskning och utvecklingsarbete
  • bedriva uppdragsverksamhet
  • vara en mötesplats för alla, ett forum för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning.

Kommunen hanterar kulturarvsfrågorna på lokal nivå i samverkan med ovan nämnda myndigheter

Engagerade frivilligkrafter som exempelvis hembygdsföreningar och byalag, har också en central roll vad gäller skötsel och bevarande av kulturmiljön i syfte att:

  • Bevara och levandegöra kulturarvet
  • Verka för kontinuitet i den yttre miljöns utveckling
  • Främja den lokala kulturella identiteten
  • Möta eventuella hot mot kulturmiljön
  • Bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska sammanhang

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24