Riksintressen

Nationellt betydelsefulla områden för kulturmiljövård

Riksintressen för kulturmiljövård är områden och miljöer som har särskilt höga kulturmiljökvaliteter. Ett urval av landets mest värdefulla områden ur natur- och kulturmiljöhänseende pekas ut.
Vanligtvis inrymmer miljöerna både fornlämningar och äldre byggnader.
I ett riks- och länsperspektiv anses dessa särskilt värdefulla ur bevarandesynpunkt.

Riksintressen har sin grund i Miljöbalken (MB). I Jönköpings län finns det sammanlagt 87 Riksintressen för kulturmiljövård.
Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. och kommunerna har ett särskilt ansvar för riksintressena. Detta innebär bland annat att kommunerna ska visa hur områdena skyddas i sin planering. Länsstyrelserna bedömer om kommunerna sköter sina uppdrag och länstyrelserna kan också ingripa mot kommunala beslut som hotar riksintressen.
Gislaved har tre områden som är klassade som Riksintresse för kulturmiljövård:

  • Riksintresse Sandvik
  • Riksintresse Villstad
  • Riksintresse Finnvedens folkland

Du kan läsa mer om dessa på Länsstyrelsens hemsida samt på kommunens egen hemsida, se vänsterspalten på denna sida.

Sidan uppdaterades senast: