Kyrkstallarna i Villstad.

Kyrkstallarna i Villstad. Dessa uppfördes troligen i mitten av 1800-talet. Fortfarande kan man ovanför några av spiltorna se namnen på gårdar hästarna hörde till.

Villstad

Riksintresset Villstads kyrkby ligger några kilometer norr om Smålandsstenar och öster om ån Nissan.

Villstad kyrkby är Riksintresse med motiveringen:
"Sockencentrum framvuxet vid den äldre Nissastigen med flera fornlämningsmiljöer och med välbevarad bebyggelse från 1800-talets slut".

Här finns en samlad miljö med en år 1910 återuppförd 1700-talskyrka. Prästgården har en mangårdsbyggnad från 1858, här finns klockargård, före detta skola, samt kyrkstallar från 1800-talet.
Bland fornlämningarna märks två höggravfält och en större hög vilka troligen härrör från yngre järnålder. Arkeologiska undersökningar på ett av gravfälten daterade gravarna till vikingatid. I Villstad finns alltså en kontinuitet på platsen från yngre järnålder fram till idag.
Till området räknas även fossil åkermark och här finns bland annat även stengärdesgårdar, odlingsrösen, stensträngar, terrasskanter och en fägata.

Hela området är sedan 1998 naturreservat, vilket bland annat innebär att det öppna kulturlandskapet fortsätter att bevaras genom traditionellt åkerbruk och bete. I området finns höga naturvärden och en stor biologisk mångfald. Naturvärdena härrör framförallt till det öppna landskapet, samt jätteekar och alléträd som huserar en rik lavflora. Slåtter och bete gynnar både insekter och växter, vilka annars har svårt att klara sig.

Villstad, riksintresse för kulturmiljövård, planeringsunderlag Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.,

Villstad kyrka

Villstad kyrka

Sidan uppdaterades senast: