Förändrad skolorganisation i Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar

Från höstterminen 2017 har skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar förändrats. Fem F-6-skolor har blivit tre F-3-skolor och två 4-6-skolor. I Anderstorp kommer motsvarande organisation att införas. Inriktningen är att förändringen i Anderstorp ska införas tidigast höstterminen 2023. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om förändrad skolorganisation.

Bakgrund

Läroplanen (LGR11) ställer högre krav på måluppfyllelse, kunskapskrav, förmågor och behörighetskrav än tidigare. För att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning för alla elever har barn- och utbildningsnämnden beslutat 20 juni 2016 att förändra skolorganisationen för årskurs F-6 i Gislaved och Smålandsstenar. Den 9 april 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att skolorganisationen även ska förändras i Anderstorp.

Beslutet innebär att de tre F-6-skolorna i Gislaved blir två F-3-skolor, Sörgårdsskolan och Gyllenforsskolan, och en 4-6-skola, Gullviveskolan. I Smålandsstenar blir Åtteråsskolan en F-3-skola och Villstadskolan en 4-6-skola. Den nya skolorganisationen börjar gälla från och med höstterminen 2017. I Anderstorp innebär beslutet om förändrad skolorganisation att Töråsskolan blir en F-3-skola och Ekenskolan blir en 4-6-skola. Förändringen i Anderstorp ska införas tidigast höstterminen 2023.

Utredningen som ligger till grund för beslutet har tagit fasta på skolreformernas inriktning och skolforskning som sätter fokus på viktiga förbättringsområden.

Läs utredningen Skolorganisation för ökad likvärdighet och förbättrad måluppfyllelse (Gislaved och Smålandsstenar), i sin helhet. Pdf, 658.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs utredningen Förändrad skolorganisation i Anderstorp, i sin helhet. Pdf, 256.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning om förslaget

Likvärdigheten och resultaten i svensk skola har försämrats de senaste två decennierna. Uppföljning och forskning pekar på flera olika orsaker som berör, allt ifrån lärarutbildningens utformning, otydliga målbeskrivningar i läro- och kursplaner, bostadssegregation, föräldrars utbildningsbakgrund, bristande kollegialt lärande, få karriärvägar för lärare m.m. Riksdag och regering har därför de senaste åren beslutat om flera skolreformer för att stärka skolans uppdrag att uppnå bättre måluppfyllelse och ökat fokus på lärarande.

Gislaveds kommun har en ojämn måluppfyllelse och en lägre andel behöriga elever till gymnasiets nationella program. Inom Gislaveds kommun är också skillnaderna påtagliga när det skolornas elevunderlag, inte minst vad gäller föräldrarnas utbildningsbakgrund och elever födda utomlands.

Trots olika insatser för att stärka elevernas resultat genom riktade resurser till skolor utifrån socioekonomiska faktorer, satsningar på kompetensutveckling för lärare inom många områden, utveckling av digitalt stöd i undervisningen, utveckling av extra studiestöd på flera skolor, lovskolor, läxhjälp, extra undervisning i svenska, karriärstjänster m.m. krävs ytterligare insatser för att öka likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen.

Utredningen har tagit fasta på skolreformernas inriktning och skolforskning som sätter fokus på viktiga förbättringsområden.

Som ett första steg för förbättrade skolresultat genomförs en förändring av skolorganisationen som utgår ifrån tre huvudutgångspunkter:

 1. Den nya organisationen ökar förutsättningarna för att skapa fokus på läroplanens inriktning inom respektive stadienivå. Fler pedagoger inom respektive skola kommer ha utbildning och erfarenhet av undervisning och lärande utifrån elevernas utvecklingsbehov.
 2. Förslaget ökar förutsättningarna för kollegialt lärande kring elevernas utvecklingsbehov och stärker flexibiliteten och förbättrar möjligheten till en mer varierad och utvecklad undervisning.
 3. Genom förslaget uppnås också en mer heterogen elevsammansättning samtidigt som elever med annat modersmål får fler möjligheter att utveckla och fördjupa det svenska språket.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-06-20 om förändrad skolorganisation i Gislaved och Smålandsstenar. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-12-12 att revidera upptagningsområdena för elever i skolår F-6 i Gislaved. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-09 om förändrad skolorganisation i Anderstorp.

Beslut avseende Gislaved och Smålandsstenar

 • att F-6-skolorna i Gislaved blir två F-3-skolor, Sörgårdsskolan och Gyllenforsskolan, och en 4‑6‑skola, Gullviveskolan
 • att F-6 skolorna i Smålandsstenar blir en F-3-skola, Åtteråsskolan, och en 4-6-skola, Villstadskolan
 • att fastställa nya upptagningsområden enligt följande:
  Gislaved
  Sörgårdsskolan F-3: Upptagningsområdet utgörs av området väster om Nissan, söder om Trädgårdsgatan, samt Västergatan och Lundegårdsområdet samt skolskjutselever från södra och sydvästra landsbygdsområdet.
  Gyllenforsskolan F-3: Upptagningsområdet utgörs av området öster om Nissan samt området norr om Trädgårdsgatan/Traststigen och elever från nordvästra, norra och östra landsbygdsområdet.
  Smålandsstenar
  Smålandsstenar med omgivande landsbygd utgör Åtteråsskolans upptagningsområde för årskurs F-3 och Villstadskolans upptagningsområde för årskurs 4-6
 • att den nya skolorganisationen träder ikraft från och med höstterminen 2017
 • att genomföra utvärdering av den nya skolorganisationen i samverkan med regionens FoUrum eller annan aktör under den kommande treårsperioden räknat från 2017.

Beslut avseende Anderstorp

 • att de två F-6-skolorna i Anderstorp blir en F-3-skola, Töråsskolan och en 4-6-skola, Ekenskolan
 • att inriktningen är att den nya skolorganisationen i Anderstorp ska träda i kraft höstterminen 2020
 • att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att skyndsamt utreda behovet av om- och tillbyggnader av skollokaler
 • att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att snarast samråda med fastighet- och serviceförvaltningen om behov av lokaler för att möjliggöra de om- och tillbyggnader som krävs för organisationsförändring av skolorna i Anderstorp
 • att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att återkomma i september 2018 med tidsplan/handlingsplan för genomförandet av förändrad skolorganisation i Anderstorp
 • att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att inarbeta investerings-och driftskostnader i planeringsdirektiv för 2019 med plan för 2020-2022.

Sidan uppdaterades senast: