Skolskjuts/skoltur

Rätten till skolskjuts

I skollagen 10 kap. § 32 står att: "Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet". Motsvarande regler gäller även för elever i förskoleklass, grundsärskola och gymnasiesärskola. Rätten till skolskjuts gäller den skola kommunen anvisar eleven. Om du tänker välja en annan skola än den kommunen anvisar är det viktigt att ta del av "Information om skolskjuts när skola utanför upptagningsområdet väljs". PDF

Gymnasieelevers resor regleras i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, där det uttrycks att "...ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.".

Skollagen anger inte i närmare detalj när skolskjuts ska anordnas. Kommunen bedömer utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som ska få skolskjuts. Kommunens bedömning grundar sig på avståndet mellan hemmet och skolan, skolvägens trafikförhållanden och elevens ålder.

Kommunens riktlinjer för skolskjuts

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt riktlinjer som närmare beskriver vad som gäller för skolskjuts i kommunen. PDF

Avstånd mellan hemmet och skolan som berättigar till skolskjuts

Årskurs F-3: 2,0 km (F avser förskoleklass)
Årskurs 4-9: 3,0 km 
Gymnasieelever: 6,0 km
Gymnasiesärskolan: 3,0 km

Växelvis boende

Det finns även möjlighet att få skolskjuts vid växelvis boende. Läs mer i "Information om skolskjuts vid växelvis boende".PDF

Utökade skolturer i Gislaveds tätort och Smålandsstenars tätort

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att som ett pilotprojekt under läsåret 2020/2021 erbjuda utökade skolturer i Gislaveds tätort och Smålandsstenars tätort. Det innebär att inom ramen för skolskjutsorganisationen kommer ytterligare två skolturer att köras. En på morgonen och en på eftermiddagen mellan Gullviveskolan, Sörgårdsskolan och Gyllenforsskolan, samt mellan Villstadskolan och Åtteråsskolan. Dessa turer kan användas av elever i årskurs F-3 som har undervisning utanför den ordinarie skoldagen, exempelvis i modersmål eller läxhjälp. Även elever med omsorgstider på fritidshemmet som sammanfaller med turtiderna kan åka med dessa skolturer om vårdnadshavarna efterfrågar det. Skolturen körs endast ordinarie skoldagar.

Ansökan om skolskjuts/skoltur

Ansökan om skolskjuts/skoltur ska göras på särskild blankett.PDF Blanketten lämnas till skolans expedition.

Prövning och bedömning

Prövning och bedömning av rätten till skolskjuts/skoltur gör rektor i samråd med skolskjutssamordnare.

Tider för skolskjuts/skoltur/gång- och cykelskjuts

När det gäller skolskjuts, skoltur och gång- och cykelskjuts i Gislaveds tätort och Smålandsstenars tätort, finns det en fastställd tidtabell för respektive tätort. Från och med höstterminen 2020 erbjuds inte gång- och cykelskjuts i Smålandsstenars tätort.

Information om tider och hämtningsställe avseende övrig skolskjuts lämnas direkt till vårdnadshavare av entreprenören som kör skolskjutsen.

Sidan uppdaterades senast: 2021-03-09