Gislaveds kommun logotyp

Information om skolskjuts vid växelvis boende för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad skola

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar kommunerna att pröva rätten till skolskjuts från bägge bostäderna vid växelvis boende för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad skola.

I juni 2004 beslutade Regeringsrätten att inte bevilja prövningstillstånd i ett antal ärenden som gällde skolskjuts vid växelvis boende. Därmed slogs kammarrätternas domar i dessa ärenden fast, vilket får anses innebära att liknade fall ska bedömas i enlighet med dessa.

Att kommunen ska pröva elevens rätt till skolskjuts innebär, att eleven vid växelvis boende får möjlighet till skolskjuts eller annan hjälp till transport, om hon/han uppfyller de krav som finns angivna i Gislaveds kommuns riktlinjer för skolskjutsar.

SKR gör tolkningen att växelvis boende innebär, att man bor varannan vecka hos den ena föräldern och varannan vecka hos den andra. I fall där man endast bor en tredjedel av tiden hos den ena föräldern är det inte att betrakta som växelvis boende. Inte heller om man bor hos den ena föräldern över helgen och önskar skjuts till skolan på måndagsmorgonen ska skolskjuts komma ifråga.

Eleverna äger rätt att få behovet av skolskjuts prövat inom kommunen. Bor eleven i en annan kommun varannan vecka, har eleven inte rätt till skolskjuts därifrån.

Anser ni att ert barn uppfyller kraven för att få sin rätt till skolskjuts vid växelvis boende prövad, ber vi er att lämna in en ansökan om skolskjuts till er skolexpedition. För att skolan ska kunna göra en bedömning om eleven har rätt till skolskjuts vid växelvis boende ska ni också skicka med ett schema, som visar att det är fråga om ett fast och varaktigt arrangemang. Detta schema kan då också ligga till grund för den planering som kan
behövas för att organisera skolskjutsen.

Den skolskjutsform som används vid växelvis boende är i första hand självskjutsning*, länstrafikkort eller befintlig skolskjuts på sträckan. Regler gällande väntetid och totaltid tillämpas inte vid växelvis boende.

Rutin för handläggning av skolskjuts vid växelvis boende

  1. Ansökan ska göras inför varje läsår på blankett ”Ansökan om skolskjuts”. Schema för hur boendet är uppdelat ska skickas med.
  2. Kommunens riktlinjer för skolskjuts gällande avstånd, trafikförhållande och funktionsnedsättning ligger till grund för rätten till skolskjuts.
  3. Beslut om skolskjutsform meddelas av rektor på hemskolan.

Frågor?

Har du frågor om skolskjuts vid växelvis boende kan du ta kontakt med din skolexpedition eller skolskjutssamordnare Jonny Sveningsson, telefon 0371-235 45.


* Självskjuts innebär att föräldern får ersättning från kommunen för körning med egen bil.