Projektledningens info

Här kommer du att kunna följa arbetet med att genomföra den förändrade skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar. Projektledare Sonja Sävås kommer regelbundet att skriva om arbetet.

2017-06-30 Justering av start- och sluttider

Hej!

Några små justeringar av Gullviveskolans sluttider och Åtteråsskolans starttider har gjorts. Förändringen på Gullviveskolan innebär att skoldagens slut på tisdagar blir kl. 14.30 och fredagar kl. 13.35. På Åtteråsskolan börjar skoldagen kl. 08.25 för eleverna i årskurs 3.

Uppdaterad sammanställning av skolornas start- och sluttider från och med höstterminen 2017.PDF

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-06-02 Tider för skolskjuts och skoltur

Hej!

Nu är tiderna fastställda för skolskjutsar och skolturer i Gislaveds tätort och Smålandsstenars tätort. Samlad information och tidtabeller finns här på kommunens webbplats.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-05-31 Utökade skolturer

Hej!

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om utökade skolturer i Gislaved och Smålandsstenar samhällen. Det innebär att inom ramen för skolskjutsorganisationen kommer ytterligare två skolturer att köras. En på morgonen och en på eftermiddagen mellan Gyllenforsskolan, Sörgårdsskolan och Gullviveskolan, samt mellan Villstadskolan och Åtteråsskolan. Dessa turer kan användas av elever som har undervisning utanför den ordinarie skoldagen, exempelvis i modersmål eller läxhjälp. Även elever med omsorgstider på fritidshemmet som sammanfaller med turtiderna kan åka med dessa skolturer om vårdnadshavarna efterfrågar det. Inga andra turer kommer att ske till eller från fritidshemmen.

Dessa utökade turer kommer att vara ett pilotprojekt under läsåret 2017/2018, som därefter utvärderas.

När du ansöker om skolskjuts/skoltur kommer du att få markera i ett schema vilka turer ditt barn kommer att åka med.

Information om tider för skolturerna kommer inom kort.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-05-16 Öppen fritidsverksamhet, skolornas start- och sluttider

Hej!

Nu närmar sig sommarlovet, mer och mer kommer på plats angående skolorganisationen. Så fort något är beslutat och klart läggs det ut på denna informationssida.

Öppen fritidsverksamhet
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att från hösten 2017 starta öppen fritidsverksamhet på Gullviveskolan som ett pilotprojekt under två år (som därefter utvärderas). De elever som ansöker om en plats på öppen fritidsverksamhet kommer att kunna vara där de dagar och tider som de vill. Man kommer att kunna vara tillsammans med sina skolkamrater efter skolan till kl 17.00. Där finns fritidspedagoger som håller i olika aktiviteter varje dag och det serveras ett enkelt mellanmål. Den öppna fritidsverksamheten har inte samma grad av tillsyn och omsorg som ordinarie fritidshemsverksamhet. Inriktningen kommer att vara mot kultur, idrott och hälsa men även omfatta läxläsning och andra aktiviteter som eleverna visar intresse för.

Du som förälder anmäler ditt barn till verksamheten, kostnad 500 kronor per termin. Den öppna fritidsverksamheten erbjuds som ett komplement till ordinarie fritidshemsverksamhet som också erbjuds till ordinarie avgift.

Skolornas start- och sluttider
Nu är det klart vilka start- och sluttider det kommer att bli på respektive skola. Information om tider för skolskjutsarna kommer inom kort. 

Sammanställning av skolornas start- och sluttider från och med höstterminen 2017.PDF

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-03-29 Rekrytering av personal

Hej!

Nu har vi påbörjat rekryteringen av personal till våra fem nya skolor. Vi hoppas på många sökande med rätt utbildning.

Känner du någon som är intresserad av att söka jobb hos oss är vi tacksamma om du tipsar om våra lediga tjänster.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-03-10 Föräldramöten/Öppet hus, skolskjuts

Hej!

Just nu pågår det ett febrilt arbete på våra fem nya skolor. Vi har byggmöten inför det ombyggnadsarbete som kommer att ske på skolorna under våren och sommaren, där vi bland annat kommer att slå ner några väggar och ljudisolera ett antal rum. Vi inventerar även vilka läromedel vi har och bestämmer vilka läromedel vi ska arbeta med.

Föräldramöten eller Öppet hus
Under våren kommer vi att ha föräldramöten eller Öppet hus på alla skolor. Föräldrar bjuds in till sitt barns nya skola för att bland annat få information av rektor och se skolans lokaler. Varje enskild skola bjuder in till detta möte.

Skolskjuts
Under vårens föräldramöten eller Öppet hus kommer vi även att berätta om skolskjutsarna och hur man ansöker om skolskjuts. Vi kommer att presentera tider för transport mellan skolorna och visa utbildningsplanen för säkerhet och utrymning av bussar. Samtliga elever och personal kommer att gå igenom utbildningen i början av höstterminen. Kommunens skolskjutsansvarig samt en representant från skolskjutsentreprenören kommer att finnas på plats.

För att det ska bli enklare för alla invånare i Gislaved och Smålandsstenar att förflytta sig inom samhället pågår förhandlingar med Jönköpings Länstrafik AB om att få till ”stadstrafik” i de båda orterna.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-02-24 Lyckade personaldagar

Hej!

Uppstartsträffen för all personal på våra fem nya skolor i Gislaved och Smålandsstenar blev mycket lyckad och den återkoppling vi fått från personalen ger oss intrycket av att det var mycket uppskattat och har lagt grunden till det gemensamma arbetet på det sätt som var syftet med aktiviteten. Känslan är att det är en positiv stämning bland personalen och att man ser fram emot att börja på de nya skolorna.

Program 26-27 januari
Torsdag kväll: föreläsning och middag
Fredag: föreläsningar, lunch och fika
Under personaldagarna fanns det även möjlighet att utanför arbetstid delta i hälsoaktiviteter.

Föreläsningarna och arbetet handlade om vår värdegrund och det gemensamma arbetet på de nya skolorna. Det fokuserade på att personalen fick lära känna varandra samt att lägga grunden till hur det fortsatta arbetet under våren och hösten ska struktureras. All personal på de fem nya skolorna var med, vilket ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet. Varannan vecka under våren kommer pedagogerna på respektive skola att träffas för att tillsammans planera vårens och höstens arbete.

Kostnaden för personaldagarna blev 1 780 kronor/person. I kostnaden ingick buss, mat, övernattning, konferenslokaler och föreläsare.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2017-01-26 Skoldagens start och slut, personaldag

Hej!

Nu har vårterminen startat upp på våra skolor. Det kommer att bli en intensiv vårtermin med förberedelser på alla nivåer för att få skolstarten i höst att bli riktigt bra. Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Tiderna för när skoldagen startar och slutar. Vi diskuterar hur vi kan ändra på tiderna för att det ska fungera bra med skolskjutsarna.
  • Personaldag. På studiedagen den 27 januari samlar vi all personal (cirka 260 personer) på våra fem skolor. Vi kommer att fokusera på att lära känna varandra, diskutera läroplanens värdegrund och främja personalens hälsa. Personaldagen ska lägga grunden för vårens fortsatta samarbete på de nya skolorna.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare

2016-12-16 Förändring av upptagningsområden i Gislaved

Hej!

I måndags (12 december 2016) beslutade en enig nämnd att fastställa nya upptagningsområden från och med höstterminen 2017 för Gislaveds två lågstadieskolor, Gyllenforsskolan och Sörgårdsskolan.

Läs mer i barn- och utbildningsnämndens beslut inklusive kartbilagor.PDF

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor

2016-11-18 Fritidshem, plan för övergång m.m.

Hej!

Varje vecka arbetar vi oss närmare den nya skolorganisationen och vi ser hela tiden nya fördelar och möjligheter för elever och personal.

Fritidshem
Efter diskussioner mellan personal och rektorer, utifrån vilket som blir bäst för eleverna, är det nu klart att eleverna kommer att gå på det fritidshem som hör till respektive skola. Det betyder exempelvis att eleverna på Villstadskolan går på Villstadskolans fritids och att eleverna på Sörgårdsskolan går på Sörgårdsskolans fritids. Det ger både trygghet och kontinuitet för eleverna att de träffar samma personal och skolkamrater på morgonen, under dagen och på eftermiddagen.

Plan för övergång till ny skola
Arbetsgrupperna på respektive skola, som består av rektorer och pedagoger, har fått uppdraget att göra en plan för övergången till nya skolor. I planen kommer det under våren bland annat att ingå många gemensamma "lära-känna-varandra-aktiviteter" samt besök på sin nya skola för de elever som ska byta. I maj är klassammansättningarna klara och då får eleverna börja mötas i sin nya eller delvis nya klass.

Nya förskoleklassbarn
I mars får blivande förskoleklassföräldrar inbjudan till ett informationsmöte. För de som ska börja i förskoleklass gäller samma rutiner som tidigare, att de under vårterminen får hälsa på sin skola och träffa personalen.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor

2016-11-04 Hantering av frågor

Hej!

Vi får en del frågor från föräldrar och allmänhet angående nya skolorganisationen. Alla frågor som kommer in går till kommunens synpunktshantering, därefter bestäms det på barn- och utbildningsförvaltningen vem som ska besvara frågan/frågorna.

Jag förstår att det finns många frågor kring skolskjutsarna. Det är en viktig fråga som vi arbetar med och jag kommer att informera här så fort det finns någon information att ge.

Frågor och svar som är intressanta för flera läggs ut under "Vanliga frågor och svar om förändrad skolorganisation".

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor

2016-10-19 Arbetsgrupper m.m.

Hej!

Som jag skrev i förra inlägget har nu våra arbetsgrupper varit igång ett tag.

Där diskuteras olika frågor exempelvis:
Hur organiserar vi våra fritidshem? Vilka aktiviteter skulle intressera mellanstadieeleverna så att de vill stanna kvar på fritids även i årskurs 4-6? Hur ska vi använda våra lokaler bäst? Skolskjutsar, hur organiserar vi dem?

Vi försöker på olika sätt involvera eleverna i vårt arbete.

Klassrumsmöblerna på våra skolor har köpts in under ett antal år och vi har många varianter på stolar och bord. För trivseln vill vi kunna möblera mer enhetligt i varje klassrum. Därför har nu elever på våra fem skolor fått uppdraget att dokumentera vilka stol- och bordtyper vi har, samt hur många av varje sort. De ska sedan i sin matematikundervisning göra statistik över detta.

På våra elevråd under oktober-november kommer eleverna att få diskutera vad de vill att vi ska göra för att de ska bli trygga med att börja på en ny skola och få nya klasskamrater. Även de som är kvar på sin nuvarande skola får ju nya klasskamrater.

Snart är det dags för höstlov, hoppas du har sett vårt höstlovsprogram!

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor
 

2016-10-03 Allmän information

Hej!

På den här platsen kommer du att kunna följa arbetet med att införa en förändrad skolorganisation i Gislaved och Smålandsstenar. Jag som projektledare kommer regelbundet att skriva om vad som sker i planeringsarbetet.

Under september månad har vi startat upp ”Styrgruppen för nya skolorganisationen”. Den består av representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, rektorerna i Gislaved och Smålandsstenar, skolskjutssamordnare med flera, och jag som projektledare. Vi träffas på onsdagar. Vårt uppdrag är att arbeta övergripande med att hålla ihop arbetet och driva det framåt.

Det har också startats arbetsgrupper där personalen är med och formar hur våra skolor ska se ut. Arbetsgrupperna leds av olika personer i styrgruppen. Vi har till exempel en grupp som arbetar med hur vi ska organisera fritidshemmen och dess pedagogiska verksamhet.

Vi är mycket tacksamma för frågor, förslag och funderingar från dig som förälder. Det gör att vi kan göra ett bättre jobb, du tänker utifrån ditt perspektiv som förälder och det hjälper oss mycket.

Med vänlig hälsning
Sonja Sävås
Projektledare, rektor 

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-18