Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

E-tjänst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Observera att du behöver e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. Mer information om e‑legitimation hittar du hos din bank.

Förskoleverksamhet

Förskolans arbete styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö98/16. Grunden för innehållet i verksamheten är; demokrati, solidaritet, jämlikhet och miljöfostran. Förskolans pedagogiska betydelse för barns utveckling mot ett livslångt lärande tydliggörs bland annat genom målmedvetet arbete för barns språkutveckling.

Förskoleverksamheten bedrivs i förskola och i pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Barnet ska vara minst ett år vid placering.

Alla barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar kan beredas plats inom 4 månader. Kommunen erbjuder även omsorg på kvällar, nätter och helger.

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar per år och erbjuds 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka under perioden 1 september till 31 maj. Allmän förskola är avgiftsfri.

Fritidshemsverksamheten

Fritidshemmet styrs av och ska tillämpa Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) och Allmänna råd för fritidshem. Fritidshemmen tar emot barn som är i behov av tillsyn under den del av dagen när de inte vistas i skolan. Den pedagogiska verksamhetens syfte är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och ge stöd i deras utveckling. Välutbildad och erfaren personal arbetar på fritidshemmen. Miljön är anpassad och utrustad för barns utveckling, lek, omsorg och lärande.

Fritidshemmen erbjuds barn från sex år till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsmässigt integrerade med grundskolan.

Öppen fritidsverksamhet

Från hösten 2017 erbjuds öppen fritidsverksamhet för eleverna på Gullviveskolan i Gislaved som ett pilotprojekt på två år.

Öppen fritidsverksamhet har inte samma grad av tillsyn som fritidshem och barnen kan komma och gå som de vill. Inriktningen är mot kultur, idrott och hälsa men kan även omfatta läxläsning och andra aktiviteter som barnen visar intresse för. 

Verksamheten är öppen från skoldagens slut vid 14.30-tiden till kl. 17.00. Under lov- och studiedagar är verksamheten öppen kl. 10.00-17.00. Avgiften är 500 kronor per termin. Eleverna ska anmälas till verksamheten via kommunens e-tjänst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsorg kvällar, nätter och helger

Gislaveds kommun erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger. Omsorgen finns på Tallens förskola i Gislaved, avdelning Nattljus.

Läs mer under rubriken "Omsorg kvällar, nätter och helger".

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-01