Gislaveds kommun logotyp

Hantera schaktmassor

Du som är fastighetsägare, fastighetsförvaltare, gräventreprenör eller har åkeriverksamhet, kan på olika sätt bidra till att minska miljöpåverkan.

1. Undersök om marken är förorenad

Inför varje schaktarbete bör du ta reda på om det har funnits någon tidigare verksamhet på platsen, exempelvis en drivmedelsstation, en industri, en gammal deponi eller en handelsträdgård. Du kan kontakta miljöenheten och/eller länsstyrelsen för att få eventuell information om platsen. Det kan också finnas beslut från myndigheter som gäller inom området du ska gräva på.

2. Bedöm om miljöenheten ska underrättas och om det finns behov av sanering

Behovet av sanering beror på markens användning (t.ex. bostadsområde, park eller industri) och vilka föroreningar som finns i marken.

Läs mer om hur du tar reda på om ett område är förorenat på Naturvårdsverkets hemsida.

Om platsen inte är känt förorenad sedan tidigare behöver du vara uppmärksam på om du stöter på föroreningar.

Tecken på att marken är förorenad:

 • jorden ser missfärgad eller metallglänsande ut
 • du stöter på föremål såsom tegel, asfalt, metall, plast, tunnor eller andra föremål
 • jorden är tjärluktande eller oljig
 • växtligheten på platsen ser ut att ha påverkats av något

Om du ska schakta i ett förorenat område måste du anmäla det till miljöenheten minst sex veckor innan du påbörjar arbetet.

Maila in din anmälan till kommunen. OBS! Om du ska shakta bort mer än 0,5 meter behöver du ansöka om marklov.

3. Ta hand om schaktmassorna på miljömässigt bästa sätt

Det är viktigt att återanvändning/återvinning av schaktmassor sker på ett säkert sätt, så att inte den nya platsen som massorna ska användas på, blir förorenad.

Den som ska transportera, hantera, lagra eller återvinna schaktmassorna behöver få följande information skriftligt (och spårbar):

 • Var massorna kommer ifrån (fastighet, adress).
 • Om massorna innehåller föroreningar eller inte, alternativt om detfinns någon misstanke om förorening
 • Hur du har kommit fram till att massorna innehåller föroreningareller inte. Till exempel för att de kommer från jungfrulig mark eller att provtagning har visat att de är rena.
 • Massornas övriga egenskaper (det kan vara vatteninnehåll, växtlighet, tegel-, lukt, färg)
 • Uppskattad mängd massor (ton eller kubikmeter)

Uppgrävda massor som inte ska användas inom arbetsområdet, definieras som avfall och omfattas av avfallsbestämmelserna i miljöbalken. Eftersom schaktmassorna är avfall eller farligt avfall måste transportören ha transporttillstånd från länsstyrelsen för att få transportera bort dem.

Särskilda regler inom vattenskyddsområden

Du måste ha fått strandskyddsdispens av kommunen för att få gräva inom ett strandskyddat område. Om du ska gräva inom ett vattenskyddsområde måste du kontrollera skyddsföreskrifterna för att se vilka regler som finns för att skydda dricksvattnet. Det kan till exempel finnas restriktioner för hur djupt du får schakta och hur du får hantera kemikalier som diesel och oljor.

Om du behöver göra schaktarbeten i eller kring vatten behöver du tänka på att vara extra försiktig. Du kan behöva anmäla vattenverksamhet till länsstyrelsen och ibland även söka tillstånd hos mark och miljödomstolen. Tänk på att det kan ta lång tid att få besked från länsstyrelsen eller domstolen.

Några exempel på när du behöver vara extra försiktig:

 • uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde
 • fyllning eller pålning i ett vattenområde
 • bortledande av vatten från ett vattenområde
 • grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde
 • en åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnetsdjup eller läge
 • bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning fördetta
 • tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförandeav en anläggning eller en annan åtgärd för detta, eller markavvattning

Vad du kan göra för att minska miljöpåverkan när du gör schaktarbeten kring vatten:

 • Minska risken för grumling genom att placera siltgardin, spånter, granris nedströms schaktarbetet eller ha kontroll på att det sker ensedimentering innan du avleder vattnet
 • Undvik att göra arbetet vid känsliga tidpunkter, t ex vid lektid för fisk eller då den biologiska aktiviteten är som högst
 • Se till att schaktningen inte innebär att vattennivåernaförändras hastigt
 • Nya vandringshinder för vattenlevande djur får inte skapas

Skyddade områden

Det skyddsvärda kan till exempel vara djur och natur, dricksvatten eller kulturvärden. Om du planerar att schakta inom ett skyddat område kan du behöva söka dispens för detta eller samråda med någon myndighet.

Exempel på sådana områden är följande:

 • Stenmurar, diken, våtmarker, trädalléer och andra skyddadesmåbiotoper i skog och odlingslandskap.
 • Strandskyddat område
 • Naturreservat och naturskyddsområden
 • Kulturreservat och naturminnen