Brandskyddskontroll

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska även brandskyddskontroll utföras på eldstäder, förutom sotning. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister i anläggningen (eldstaden) som kan innebära risk för brand. Om det vid kontrollen upptäcks något som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Brandskyddskontrollen kan jämföras med den obligatoriska besiktningen av bilen i säkerhetssyfte.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunen eller den som är upphandlad av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

Det som kontrolleras är hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela eldningsanläggningen från eldstad till skorstensmynning. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar och även utvändigt via taket. Kontrollen sker huvudsakligen okulärt, men vid misstanke om felaktigheter kan kontrollen utökas till med någon form av provning eller mätning.

Frister för brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen sker med ett intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förerskriver. Beroende på vilken sorts anläggning du har och hur den används är intervallen för brandskyddskontrollen 3 eller 6 år. För imkanaler i storkök gäller normalt 2 år.

Normalt är intervallet tre år för alla anläggningar men för bl a lokaleldstäder i fritidshus och de som enbart används för eldning i begränsad omfattning (och inte i första hand för uppvärmning) kan fristen sex år beslutas av brandskyddskontrollanten.

Som en tumregel för begränsad omfattning kan ca 500 kg normaltorkad ved per år eller 1-2 eldningscykler per vecka under den kalla delen av året användas. Det är alltid de enskilda förhållandena för anläggningen som avgör om fristen sex år kan tillämpas. Sexårsfrist för brandskyddskontroll ger även längre frist för sotningen.

Sidan uppdaterades senast: