Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ovårdad tomt och olovligt byggande

Byggnader och tomter ska hållas i ett vårdat skick. Det skapar en trevlig omgivning för både boende och besökare.

Ovårdad tomt

Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller att den blir en olägenhet för omgivningen. Du ansvarar också som fastighetsägare för att häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Ovårdade tomter kan handla om byggnationer som inte färdigställts, skrotupplag, igenväxta tomter eller byggnader som håller på att rasa. Det är byggnadsnämnden som har tillsyn över ovårdade fastigheter.

Om du inte håller din tomt eller dina byggnader i vårdat skick, kan du i längden riskera att få betala en kostnad (vite).

Olovligt byggande

Om något är olovligt utfört ska vi på bygglovsenheten se till att det blir undanröjt eller rättat, såvida inte lov till åtgärden kan meddelas i efterhand. Grävning och markförberedelser kan också vara olovliga.

En åtgärd är olovlig:

  • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat
  • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked
  • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat
  • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad bygglovet avser
  • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet.

Vissa arbeten behöver man inte söka lov för men det kan vara åtgärder som är anmälningspliktiga. Det kan exempelvis handla om ingrepp i bärande väggar eller rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område

Om lov kan beviljas i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig lovprövning där eventuella sakägare hörs. Om det uppförda inte kan beviljas lov i efterhand, kan vi kräva att det som uppförts återställs till ursprungligt skick.

Vid olovligt byggande kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som ska betalas av

  • den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks,
  • den som begick överträdelsen eller
  • den som fått en fördel av överträdelsen.

Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Om du vill göra en anmälan

Om du vill göra en anmälan om en ovårdad tomt eller olovligt byggande, skickar du den till bygg- och miljöförvaltningen via e-post till kommunen@gislaved.se. Du kan också bifoga bilder eller andra handlingar till din anmälan.

Du får göra anmälan anonymt men då kan bygg- och miljöförvaltningen inte kontakta dig eller informera dig om vad som händer i ärendet.

Fastighetsägaren underrättas alltid om att en anmälan inkommit.

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo har tillsynsansvar för att tomter och byggnader hålls vårdade.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.