Enskilda avlopp

Från och med 1 januari 2019 hanterar bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun även enskilda avlopp i Tranemo kommun via en samverkansnämnd, bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo.

Enskilda avloppsanläggningar anläggs där det saknas kommunalt avloppsnät. I Sverige är det ungefär 10 % av hushållen som har enskilt avlopp. Många av anordningarna är gamla och fungerar inte längre som det var tänkt. Följden blir att orenat avloppsvatten riskerar att förorena grundvattnet samt närliggande sjöar och vattendrag.

Totalt beräknas de enskilda avloppsanordningarna stå för lika stora utsläpp av näringsämnet fosfor som alla kommunala reningsverk tillsammans. Tänk på att du inte bara renar avloppsvattnet för miljöns skull, du renar det också för att inte riskera att din vattentäkt blir förorenad.

Gamla avloppsanläggningar

I Gislaveds kommun finns drygt 3200 enskilda avlopp med skiftande kvalitet och funktion. En enskild avloppsanläggning kan vara bristfällig av flera anledningar. Kanske motsvarar inte anläggningen dagens krav på reningsförmåga på grund av att tekniken är föråldrad eller för att anläggningen är för gammal och reningsgraden minskats.

Behöver ditt avlopp åtgärdas?

Avlopp med en dåligt fungerande rening behöver åtgärdas för att minska övergödningen och risken för smittspridning. Vid inventering eller klagomål kan kommunen förbjuda utsläpp från avloppsanläggningar som inte klarar kraven. Se till att själv åtgärda ditt avlopp innan du får krav.

Checklista för att hjälpa dig ta reda på om ditt avlopp är grönt, gult eller röttPDF

Vi hjälper dig

Bygg- och miljöförvaltningen finns här för att hjälpa dig och ge råd om den befintliga avloppsanläggningen och vilka risker eventuella brister innebär. Vi kan även tipsa om förbättringar och ändringar som kan göras för att uppfylla kraven. Vi kan dock inte förespråka ett visst märke eller fabrikat på anläggning.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-21