Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kemikalier och bekämpningsmedel

När du använder kemiska bekämpningsmedel utsätter du både dig själv och miljön för risker. Därför finns det regler för hur de får användas. Du kan behöva göra en skriftlig anmälan eller söka tillstånd hos.

Du som använder bekämpningsmedel ansvarar för att det inte skadar dig, andra människor, djur eller miljön. Du ska tänka på att förvara medlen säkert och använd den skyddsutrustning som krävs.

Om det händer en olycka

Om du upptäcker att bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut ska du omedelbart meddela Räddningstjänsten . Om det redan har läckt ut ska du även meddela markägaren och kommunen.

Kemikalier i verksamheter

Som ansvarig för ett företag eller en verksamhet måste du ha kunskap om de kemikalier ni köper in och använder. Genom att göra en kemikalieförteckning får du en överblick över kemikaliernas farlighet och påverkan på människors hälsa och miljön.

Läs mer om kemikalieförteckning på naturvårdsverkets hemsida.

Då blir det enklare att följa miljöbalkens krav på att byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.

Läs mer på kemikalinspektionens hemsida om hur du byter ut farliga ämnen.

Märkningsregler

Det finns regler för hur kemiska ämnen och blandningar ska klassificeras, märkas och förpackas. Ansvaret för märkning gäller hela ledet av leverantörer, från importör och tillverkare, till exempelvis återförsäljare i en butik.

På kemikalieinspektionens hemsida finns information om märkningsregler, symboler och mycket mer.

Vilka bekämpningsmedel får jag använda?

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen. Vilka de är och hur de ska användas hittar du i Kemikalieinspektionens register för bekämpningsmedel.

Medlen delas in i tre behörighetsklasser

Klass 3 får användas av alla. Klass 2 och 1 är för yrkesmässigt bruk och kräver kunskapsbevis respektive tillstånd som du får genom en utbildning hos länsstyrelsen.

För att minska risken för att människor eller miljö skadas ska du främst välja icke-kemiska metoder, såsom mekaniska, termiska eller biologiska metoder, växtskydd eller skadedjursbekämpning.

Sprid endast kemiska bekämpningsmedel när det är nödvändigt

Du får sprida kemiska bekämpningsmedel bara när det är absolut nödvändigt och när andra metoder inte är möjliga eller ekonomiskt försvarbara.

Arbeta med integrerat växtskydd

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är du skyldig att praktisera så kallat integrerat växtskydd. Det innebär att du i första hand använder förebyggande åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter. Om dessa åtgärder inte räcker, kan det bli aktuellt med kemisk bekämpning.

När du behöver tillstånd

Du behöver söka tillstånd om du yrkesmässigt ska sprida växtskyddsmedel inom något av följande områden:

  • inom idrotts- och fritidsanläggningar, som till exempel en golfbana
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
  • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Ska du sprida bekämpningsmedel på åkermark behöver du bara söka tillstånd om det är inom ett vattenskyddsområde.

Lämna in din ansökan i tid

Tänk på att din ansökan behöver komma in till oss senast sex veckor innan spridningen börjar.

Det finns verksamma ämnen i vissa växtskyddsmedel som får lov användas enligt kemikalieinspektionen, eftersom de innebär en mindre risk för miljön och människors hälsa. Om du använder växtskyddsmedel som innehåller dessa behöver du inte söka tillstånd. Du hittar information om vilka ämnen detta är på Kemikalieinspektionens hemsida.

När du behöver anmäla

Du behöver lämna en skriftlig anmälan om du yrkesmässigt ska sprida växtskyddsmedel på vägområden för att förhindra spridning av karantänskadegörare eller invarsiva främmande arter. Detta gäller också på banvallar som har en sammanhängande större yta än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt. 

Vad är en invasiv främmande art?

Det är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, människor och djurs hälsa eller ekonomin.

Läs mer om invarsiva arter

Tänk på att du får börja använda växtskyddsmedlet tidigast fyra veckor efter att du gjort anmälan.

Blankett

Anmälan/ansökan om spridning av kemiska produkter Pdf, 160 kB.

Avgift för tillstånd eller anmälan

Du behöver betala en avgift när du söker tillstånd eller anmäler att du ska sprida bekämpningsmedel.

Läs mer om vilka avgifter som gäller.

Dokumentera bekämpningen

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska du dokumentera varje användning. Du ska bland annat ange skyddsavstånd, övriga försiktighetsåtgärder och syftet med bekämpningen.

Tänk på att du också måste dokumentera spridning av klass 3-medel.

  • I dokumentation ska du beskriva de åtgärder som du har gjort för att uppnå syftet med bekämpningen.
  • Spara journalen i tre år.
  • Tänk på att hålla fasta skyddsavstånd. När du sprider växtskyddsmedel utomhus ska du hålla fasta skyddsavstånd till ytvatten som öppna diken och vattendrag. Du ska även hålla fasta skyddsavstånd när du till exempel hanterar växtskyddsmedel vid påfyllning eller utvändig rengöring av sprutan.

Säkerhetsavstånd vid spridning utomhus (Jordbruksverket)

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.