Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Renhållning av gator och gångstråk

Gator, gångstråk och parker i centrum rensas från skräp minst två gånger i veckan året om. Hjälp oss att hålla kommunen välskött genom att slänga ditt eget skräp i papperskorg eller återvinning och kontakta oss när du ser något som behöver åtgärdas.

Varje vår sopas gatorna rena från vinterns sandning, när detta ska ske i respektive ort annonseras det ut i de lokala tidningarna och här på webbplats. Trottoarer utanför fastigheter ska då sopas av fastighetsägaren så att sopmaskinen kan få med sig gruset.

Gatusopning 2024

Sopningen på gång- och cykelvägar i Gislaved är påbörjad. Det är de prioriterade cykelvägarna samt intrimning av maskinparken som görs först.

Den allmänna gatusopningen av kommunens gator startar den 2 april (vecka 14). I kommunens norra del börjar vi i Gislaved och Anderstorp, och i södra delen står Smålandsstenar först i turordningen. Sopningen beräknas pågå i cirka 9 veckor.

Fastighetsägare är ansvariga för gångbanor och veck. Undvik att parkera på gatorna.

Beroende på att det kan förekomma regn, snö eller frost går det inte att sopa alla dagar och inte heller att börja för tidigt på dagen, därför kan viss förskjutning av tid ske.

Beräknad tidsåtgång per samhälle

Samhälle

Tid

Smålandsstenar

ca 4 veckor

Burseryd

ca 1 vecka

Broaryd och Skeppshult

ca 3 dagar

Reftele och Tallberga

ca 1 vecka

Gislaved

ca 5 veckor

Anderstorp

ca 3 veckor

Hestra

ca 1 vecka

Så här håller vi kommunen ren

Städningen av våra tätorters centrala delar sker med olika intervaller. Målet är att det ska vara så rent och prydligt att det uppfattas som trevligt att vistas där. Skräp plockas och sopas upp och papperskorgar töms.

De allmänna anslagstavlorna ses över efter ett schema och hålls efter enligt kommunens regler för affischering.

Hjälp oss att hålla våra tätorter välskötta genom att slänga ditt eget skräp i papperskorg eller ta med det hem och släng i ditt egna sopkärl. Kontakta oss när du ser något som behöver åtgärdas.

Det finns få saker som kan irritera mer än att råka trampa i hundbajs när man är ute och promenerar.

Enligt de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Gislaveds kommun ska all förorening från husdjur plockas upp och slängas i avsett kärl. Det finns gott om hundlatriner uppsatta i våra tätorter och det är även okej att kasta hundbajspåsen i de allmänna papperskorgarna om det inte finns särskild hundlatrin uppsatt.
Karta över var hundlatriner finns i våra tätorter (kryssa i rutan "Service" och "hundlatriner")

Vi tömmer regelbundet hundlatrinerna med olika intervaller beroende på hur frekvent promenadstråket är. Det är också tillåtet att ta med sig hundbajspåsen hem och lägga i facket för restavfall.

Dina skyldigheter som fastighetsägare är beslutade av kommunfullmäktige 2000-04-27, §36 och framgår av nedanstående paragrafer.

Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 2 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.


Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

2 § Nedanstående föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavare att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka.

Ovan skyldighet för fastighetsinnehavaren bortfaller i den mån kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

5 § Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

7 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 § andra stycket eller 3 § kan dömas till böter enligt 14 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

12 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.


Foto över nedskräpat gångståk. I bilden syns en full soptunna.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.