Vägbidrag

Den största delen av Sveriges vägnät är enskilda vägar. Här är det inte staten eller kommunen som ansvarar för väghållningen utan enskilda markägare eller organisationer.

Enskilda väghållare kan ansöka om kommunalt bidrag, enligt de allmänna bestämmelser som gäller för bidrag till enskild väghållningPDF. Ansökan kan avse nybyggnad, iståndsättning, underhållsgrusning eller annat arbete.

Information om bidrag hos Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag

  • erhåller, utan ansökan, årligen kommunalt driftbidrag. Detta bidrag beräknas utifrån Trafikverkets fastställda beräknade underhållskostnad och betalas ut i efterskott. Bidragsmottagare är skyldiga att hålla kommunen uppdaterad vid förändring av uppgifter för utbetalning
  • ansökan om bidrag för särskilda driftåtgärder, godkända av Trafikverket, kan göras till kommunen. För att ansökan ska prövas under innevarande år ska ifylld bidragsansökan tillsammans med Trafikverkets beslut och kostnadsberäkning vara kommunen tillhanda senast den 31 mars. Ansökningar som inkommer efter det prövas under nästföljande år. Beslut och utbetalning kan ske tidigast efter det att Trafikverkets slutbesiktningsprotokoll har lämnats in till Gislaveds kommun.

Enskilda vägar som inte är berättigade till statsbidrag

Övriga enskilda väghållare kan ansöka om kommunalt vägbidrag för t.ex. underhållsgrusning. Till ansökan ska bifogas underlag som styrker kostnaderna, t.ex. fakturakopior, samt en karta som visar på vilken sträcka åtgärderna är utförda. Om väg utgör utfartsväg från mer än en fastighet, erfordras att skriftligt godkännande/fullmakt inlämnas, som stödjer att övriga fastighetsägare utmed vägen godkänner att bidraget utbetalas till den sökande.


Sidan uppdaterades senast: 2020-08-10