Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Arrangera lotteri - Lotteritillstånd

Ska din förening ha ett lotteri? Då kan föreningen behöva ansöka om registreringslotteri. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för föreningar som anordnar lotterier.

Gislaveds kommun, i det här fallet fritid- och folkhälsoavdelningen, ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Gislaveds kommun. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Spellagen gäller spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar (1 kap. 1 § spellagen).

Med spel avses lotteri (2 kap. 3 § 12 spellagen: med lotteri avses aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen),

vadhållning (2 kap. 3 § 19 spellagen: med vadhållning avses aktivitet där deltagarna har chans att vinna ett pris och där man satsar på utfallet av en framtida händelse eller på att en särskild händelse ska eller inte ska inträffa i framtiden),

kombinationsspel (2 kap. 3 § 9 spellagen: med kombinationsspel avses spel där deltagarna har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på en kombination av skicklighet och slump).

Pyramidspel (2 kap. 3 § 15 spellagen: med pyramidspel avses där vinsten härrör från framtida deltagares insatser och där sannolikheten att vinna beror på antalet deltagare som efterhand träder in i spelet). Allt som inte är spel i lagens mening, till exempel skicklighetsspel, omfattas inte av bestämmelserna i spellagen (2 kap. 1 § första stycket spellagen).

Vad är ett skicklighetsspel?

Exempel på skicklighetsspel är biljard, tävlingsbridge och schack. Det kan också röra sig om en bedömning av någons förslag till en slogan, att en deltagare kan svaret på fler kunskapsfrågor än andra eller andra tävlingar som avgörs enbart av deltagarens skicklighet. Skicklighetsspel faller utanför spellagens tillämpningsområde och kräver inte någon licens eller registrering. Dessa spel ingår inte heller i Spelinspektionsens licens- och tillsynsområde.

Spellagen gäller bara spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar

Spellagen omfattar bara spel och pengar eller andra vinster med ett värde i pengar. Om spelaren inte kan vinna pengar eller andra vinster med ett värde i pengar krävs därför inte registrering eller licens.

Lotteri utan insats (3 kap. 4 § 1 spellagen)

Om deltagare inte behöver betala en insats krävs ingen licens eller registrering. Ett exempel är när deltagarna bara behöver ”gilla och dela” på sociala medier för att delta i ett lotteri. Spelinspektionen har i ett rättsligt ställningstagande redovisat myndighetens uppfattning om vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen av betalning av en insats för att få delta i ett spel.

Lotteri under privata former (3 kap. 4 § 2 spellagen)

Det behövs ingen licens eller registrering för spel om pengar med låga belopp under privata former. Det gäller när det finns en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, spelet inte har en organiserad eller professionell prägel och om spelet inte sker online (2 kap. 1 § andra stycket spellagen: Med onlinespel anses spel som tillhandahålls genom användning av elektroniska kommunikationsmedel och som spelas av en spelare och den som tillhandahåller spelet eller av flera spelare). Exempel på detta kan vara kortspel eller lotteri på en släktmiddag med symboliska insatser.

Kombinationsspel i tidningar, radio eller tv (3 kap. 4 § 3 spellagen)

I vissa fall behövs inte licens eller registrering för kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv. Det kan till exempel förekomma lottning (2 kap. 3 § 9 spellagen: med kombinationsspel avses spel där deltagarna har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på en kombination av skicklighet och slump.) bland de rätta insända svaren till korsordstävlingar. För att sådant kombinationsspel ska vara undantaget krävs även att betalningen sker på visst sätt och understiger en viss summa.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund kan tillhandahålla lotterier utan registrering eller licens:

 • vid tillställningar eller sammankomster som de själva eller någon annan anordnar. Det kan till exempel vara idrottsevenemang, teaterföreställningar eller marknader.
 • i samband med bingospel som den ideella föreningen eller registrerade trossamfundet själva tillhandahåller.

om alla dessa krav är uppfyllda:

 1. Högsta insatsen är 1/4000 prisbelopp (aktuellt prisbasbelopp hos SCB).
 2. Högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp.
 3. Vinsterna ska endast utgöras av varor.
 4. Lotteriet bedrivs inom en viss kommun och försäljningen sker inom det område där tillställning eller sammankomst anordnas. Vid försäljning utanför området för evenemanget ska föreningen ansöka om registrering.

En privatperson, ett företag eller en förening kan utan registrering eller licens tillhandahålla ett lotteri vid vissa tillställningar eller sammankomster.

Lotteri kan tillhandahållas vid följande tillställningar och sammankomster:

 • Offentliga nöjestillställningar. Det kan till exempel vara tävlingar, uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor. Tillställningen ska vara så pass stor att polismyndighetens tillstånd krävs (Tillstånd enligt ordningslagen (1993:1617)). Det finns inget krav kring ändamålet med tillställningen. En skolklass eller privatperson kan till exempel anordna en offentlig dans och sälja lotter.
 • Offentliga tillställningar till förmån för ett allmännyttigt ändamål (se reglerna i 6 kap. 2 § spellagen). Det kan till exempel vara välgörenhetsbasarer eller syföreningsauktioner.
 • Allmänna sammankomster för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål. Det kan till exempel vara musikaliska framträdanden, diktläsning eller cirkus- och teaterföreställning. Formen är avgörande – inte kvaliteten.

… om alla dessa krav är uppfylla:

 1. Högsta insatsen är 1/4000 prisbasbelopp.
 2. Högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp
 3. Vinsterna ska endast utgöras av varor.
 4. Försäljningsområdet ska vara begränsat till det område tillställningen eller sammankomsten anordnas.

För att den sökande ska beviljas registrering behöver dessa krav levas upp till:

 • Enligt sina stadgar ska det huvudsakliga syfte vara att främja allmännyttigt ändamål. Den sökande ska huvudsakligen bedriva verksamhet som tillgodoser detta.
 • Föreningen ska inte vägra någon inträde som medlem.
 • Intäkter från lotteri ska vara nödvändiga för verksamheten.
 • Lotterierna ska bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där föreningen är verksam (Om en förening bedriver sin verksamhet i två angränsande kommuner (till exempel att föreningen har träningsarena i en kommun och matcharena i en annan kommun) bör en kommunikation finnas mellan berörda kommuner för att se till att det inte uppstår en ofördelaktig konkurrenssituation med andra föreningar).
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag (6 kap. 9 § 2 spellagen). Om sådana platser finns i kommunen ska kontrollanten se till att föreningen inte säljer lotter där.
 • Vinstandelen ska anges på lotterna, lottlistorna eller på den palts där lotteriet tillhandahålls.
 • En kontaktperson för lotteriet ska finnas.
 • Den totala omsättningen för samtliga lotterier anordnade inom registreringen får uppgå till 33 och 1/3 prisbasbelopp inom fem (5) år.
 • Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde (den beräknade totala omsättningen) i lotteriet.
 • En kontantvinst får inte överstiga ett prisbasbelopp.
 • Registreringslotterier får inte inkludera vadhållning, alltså där deltagarna satsar på utfallet på en framtida händelse. Ett exempel på detta kan vara att tippa resultat på det egna lagets hemmamatcher.
 • Ny registrering kan inte börja gälla förrän den tidigare registreringstiden har löpt ut. Det gäller även om föreningen utnyttjat hela det belopp som omfattas av registreringen på 33 1/3 prisbasbelopp.

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Kan få registrering:

 • Idrott
 • Nykterhet
 • Politiska partier
 • Pensionärsorganisation
 • Handikappförening
 • Kost/Kultur
 • Ungdomsverksamhet
 • Hem &skolaföreningar
 • Brukshundsverksamhet
 • Humanitär verksamhet
 • Trossamfund
 • Lions

Kan inte få registrering:

 • Statliga organ
 • Kommunala organ
 • Arbetsgivarförening
 • Facklig organisation
 • Villaägareförening
 • Hyresgästförening
 • Skolklasser
 • Sektioner
 • Avelsförening
 • Intresseklubbar
 • Centrumförening
 • Rotary

För att kommunen ska kunna kontrollera att kraven uppfylls behöver den sökande skicka in följande bilagor:

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Föreningens stadgar
 • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att registrera sig för lotterier
 • Information om vem som valts ut som kontaktperson i föreningen för lotterier

Samtliga bilagor ska vara de senast upprättade, det vill säga föregående års.

Här hittar du några exempel på villkor att använda. Flera av de föreslagna villkoren har hämtats från Spelinspektionens föreskrifter som gäller lotterier (LIFS 2018:4).

 • Tryckta lotter ska överstämma med fastställd vinstplan.
 • Vinstlotter får inte levereras separerade från nitlotter.
 • Varuvinster ska värderas till marknadsvärde.
 • Dragningsprotokoll ska upprättas och sparas under hela registreringstiden.
 • Tryckta lotter får inte ha fysiska defekter eller märkningar som kan leda till att vinstlotterna skulle kunna sorteras ut. Spelinformationen ska inte kunna avläsas i en försluten lott. Förslutna lotter ska ha skydd mot manipulation eller reproduktion.
 • Det ska finnas rutiner för hantering av osålda lotter och vinstlotter.
 • Det ska finnas rutiner för hantering av klagomål.
 • Registreringslotteriets räkenskaper ska vara skilt från föreningens övriga räkenskaper.
 • Registreringslotteriet får inte belastas med andra kostnader än de som hör till lotteriet.
 • Värdet av varuvinst ska upptas till marknadspris. Kan det inte fastställas, får värdet tas upp till inköpspriset. För konsthantverksalster eller skänkt föremål ska pris fastställas efter värdering av kontrollant eller opartisk sakkunnig.
 • Anvisningar, exempelvis presentkort, ska gälla minst tre månader från den dag då vinsterna ska vara avhämtade.
 • Vinster som inte utgörs av pengar eller gåvor ska inköpas till konkurrenskraftiga priser. Eventuella rabatter ska redovisas och tillföras lotteriet.

Registreringen kostar 300 kronor och betalas in vid beviljad ansökan. Föreningen betalar också ett arvode till fritid- och folkhälsoavdelningen för lotterikontrollantens insats.

När en förening fått registrering utser fritid- och folkhälsoavdelningen en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och fritid- och folkhälsoavdelningen.

När lotteriet är genomfört fyller kontaktpersonen i redovisningen, betalar in kontrollantarvode och skickar redovisningen till kontrollanten. Om redovisningen kan godkännas skickar sedan kontrollanten in redovisningen till avdelningen.

Använd Spelinspektionens redovisningsblankett för registreringslotteri som finns på Spelinspektionens webb. Redovisningsblankett för registreringslotteri — Spelinspektionen

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.