Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ny simhall på Gisleområdet i Gislaved

Steg i processen:


 1. Förstudie
 2. Investeringsbeslut
 3. Projektering och planering
 4. Byggnation
 5. Färdig byggnad

En ny modern simanläggning ska byggas på Gisleområdet i Gislaved. Den nya simhallen ska ersätta de tre tidigare simhallarna och byggstart planeras bli under 2025.

Skissbild över den nya simhallens tänkta placering.

Bilden visar en skiss över tänkt placering och hur den nya simhallen kan komma att se ut.

En plats för liv, lärande och rörelse

Den nya simhallen ska bli en plats för liv, lärande och rörelse. Anläggningen ska ha kapacitet för cirka 150 000 besökare årligen med flera skolklasser eller andra större grupper varje dag. Entrén ska vara gemensam med befintligt sporthall, Hälsolyft och hälsocoacher och nås från väster mot Gislegatan.

Simhallen kommer bland annat innehålla:

 • 50-metersbassäng med 8 banor (enligt Svenska Simförbundets krav för tävlingar). Bassängen kommer även vara delningsbar.
 • 150 sittplatser för åskådare.
 • En gemensam bastu som är tillgänglig för alla.
 • Två multibassänger för bland annat simundervisning, skola, rehab och babysim. Botten på multibassängerna ska vara höj- och sänkbar och det ska finnas lift som hjälpmedel för att ta sig i och ur bassängen.
 • Ett mindre barnlandskap för familjer med barn i åldrarna 2-5 år.
 • Fem omklädningsrum med totalt 300 skåp. Två större dam- och herromklädningsrum med bastu, två mindre omklädningsrum och ett flexibelt omklädningsrum som är både könsneutralt och tillgänglighetsanpassat.

Verksamhetens behov står i fokus

Den nya simhallen ska tillgodose många kommunala verksamheter och deras behov. Dialoger med invånare och föreningslivet samt utredningar som tidigare gjorts ligger till grund för hur den nya simhallen ska utformas och vad den ska innehålla.

Komplex byggnad som ska hålla över tid

En av utmaningarna med att bygga en simhall är den extrema inomhusmiljön som byggnaden utsätts för. Det är också många tekniska system som ska samverka för att allt ska fungera som exempelvis ventilation och vattenrening.

Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till är att skapa en god arbetsmiljö samt se till att materialvalen i simhallen är lättstädade och hållbara.

Främja folkhälsa för barn och unga

Målsättningen med projektet för den nya simhallen är att Gislaveds kommun ska ha de bästa förutsättningarna för en attraktiv fritid och hälsosam tillvaro för alla invånare. För att främja en god folkhälsa, med barn och ungdomar som prioriterad målgrupp, ska en ny modern simanläggning anläggas vid Gisleområdet i samverkan med föreningsliv och näringsliv.

Ny detaljplan – arbete som sker parallellt

För att bygga den nya simhallen krävs en ny detaljplan för området. Planförslaget är nu inför granskning, vilket betyder att inkomna synpunkter hanteras i en samrådsredogörelse som tillsammans med reviderade planhandlingar kommer skickas ut för granskning innan planen antas.

Planförslaget tar hänsyn till hur området ser ut idag och ser till att vi bevarar och skyddar platsens naturvärden så mycket som möjligt. Vi vill också förbättra trafiken i området genom att flytta en del av Gislegatan västerut och göra plats för en angöringsyta för bussar. Nya gång- och cykelvägar föreslås också i planförslaget.

Arbetet med den nya detaljplanen sker parallellt och du kan följa processen på sidan: Detaljplan för del av Gislaved 1:27, simhall inom Gisleområdet i Gislaved.

Projektet i korthet

 • Nu arbetar vi med att ta fram förfrågningsunderlag till en kommande upphandling. En upphandling görs för att kunna utse en entreprenör som kan ta sig an uppdraget att bygga den nya simhallen. Förfrågningsunderlaget förväntas komma ut under hösten 2024.
 • Budget för projektet är 341 miljoner kronor, enligt 2024 års prisnivå.
 • Byggstart planeras under 2025.
 • Produktionstiden är cirka 2 år.

Frågor och svar

Under byggtiden kommer den nuvarande simhallen, Gislebadet, vara kvar och bedriva verksamhet som vanligt.

Vad som händer med Gislebadet på sikt är fortfarande inte bestämt, den ingår i en åtgärdsvalsstudie (åvs) för hela Gisleområdet.*

*En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som sker i flera faser. Det är studier baserade på dialog och med tydlig dokumentation. Följande faser ingår: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara lösningar, forma inriktning och rekommendera åtgärder.

Anläggningen planeras innehålla följande funktioner:

 • 50-metersbassäng med 8 banor (enligt Svenska Simförbundets krav för tävlingar). Bassängen kommer även vara delningsbar.
 • 150 sittplatser för åskådare.
 • En gemensam bastu som är tillgänglig för alla.
 • Två multibassänger för bland annat simundervisning, skola, rehab och babysim. Botten på multibassängerna ska vara höj- och sänkbar och det ska finnas lift som hjälpmedel för att ta sig i och ur bassängen.
 • Ett mindre barnlandskap för familjer med barn i åldrarna 2-5 år.
 • Fem omklädningsrum med totalt 300 skåp. Två större dam- och herromklädningsrum med bastu, två mindre omklädningsrum och ett flexibelt omklädningsrum som är både könsneutralt och tillgänglighetsanpassat.

Ja! Det kommer finnas ett barnlandskap för barn i åldrarna 2-5 år.

Ja, alla ska kunna besöka den nya simhallen. Ett av omklädningsrummen kommer vara både könsneutralt och tillgänglighetsanpassat.

Nej. Hälsolyftet ingår i en åtgärdsvalsstudie för hela Gisleområdet.

Bakgrundsinformation om kommunens simhallar

Simhallarna i kommunen har använts flitigt under de senaste 60 åren. Gislebadet (byggt 1969), Anderstorps simhall (byggt 1971), sim- och sporthallen i Smålandsstenar (byggt 1971). I dagsläget är Gislebadet och Anderstorps simhall i drift, men båda simhallarna har nått slutet av sin tekniska livslängd och ska ersättas av en ny modern simanläggning.

Nedan listas några av de viktiga beslut och årtal under arbetets gång:

 • Under början av 2000-talet väcktes frågan om de tre simhallarnas fortsatta existens.
 • 2014 fanns en politisk majoritet som beslöt att en ny bad- och sportanläggning skulle utredas.
 • 2015 beslutade kommunfullmäktige att Anderstorp och Smålandsstenars simhall skulle stängas. Smålandsstenars simhall har sedan dess rivits, medan Anderstorps simhall drivs av en ekonomisk förening.
 • 2016 genomfördes en medborgardialog för att lyssna in invånares önskemål.
 • 2018 genomfördes en folkomröstning för placeringen av den nya simhallen. (Valdeltagandet bedömdes dock för lågt för att ge en giltig riktning för den fortsatta processen.)
 • 2021 beslutade kommunfullmäktige att den nya simhallen ska byggas på Gisleområdet och att en gemensam entré för simhall och sporthall ska anordnas. Slutlig placering inom området lämnades att hanteras i fortsatt arbete.
 • 2018 togs en ny detaljplan fram för Gisleområdet som vann laga kraft 2018. I denna detaljplan anges platsen för den nya simhallen till direkt väster om befintlig simhall/sporthall.
 • Under 2022 genomfördes fördjupade studier om förutsättningar på den i detaljplanen angivna platsen. Flera byggnadstekniska dilemman och aspekter lyftes fram vilket ledde till att placeringen inte bedömdes lämplig. Ett nytt förslag togs fram som innebär att simhallen istället placeras på ytan mellan nuvarande simhall/sporthall och Glashuset. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan utifrån de nya förutsättningarna påbörjades våren 2023.
 • 2023 bildades en projektorganisation som driver arbetet med den nya simhallen.
 • April 2024 tog kommunstyrelsen ett investeringsbeslut om 341 miljoner kronor och godkände den genomförda förstudien. Det innebär att arbetet kan gå vidare mot upphandling.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.