Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Ledningsnätet i Gislaveds kommun består av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar. Den totala ledningslängden är ca 69 mil.

Om du upptäcker onormala vattensamlingar på vägar, vatten som trycks upp ur marken eller har drabbats av kraftigt tryckfall i din egen kran, eftersom detta kan bero på en vattenläcka. Felanmälan vatten och avlopp

Så här går det till

1. Ansökan om VA- anslutning
För att kommunicera önskemål om anslutningen ska du som fastighetsägare fylla i och skicka in en ansökan via e-tjänst på denna sida om va-anslutning. Utifrån denna ansökan beräknas en preliminär anläggningsavgift för att du ska vara förberedd på kommande faktura och ha rimlig tid att lösa finansieringen.

2. Anläggningsarbete nät
Kommunen genomför det praktiska arbetet med ledningsutbyggnad i gatan eller i omgivande mark. Arbetet kan vara mer eller mindre omfattande och begränsa trafikframkomligheten.

3. Meddelande förbindelsepunkt
När din förbindelsepunkt är upprättad och i funktion får du ett meddelande om förbindelsepunkt från oss. I detta meddelande ingår en karta som visar förbindelsepunktens läge samt ett debiteringsunderlag för din fastighets anläggningsavgift.

4. Faktura anläggningsavgift
Vi skickar ut en faktura på anläggningsavgiften enligt det debiteringsunderlag som gått ut med meddelandet om förbindelsepunkt.

5. Betala anläggningsavgift
Du som fastighetsägare betalar anläggningsavgiften enligt utskickad faktura.

6. Anläggningsarbete fastigheter
Nu kan du påbörja arbetena inom din egen fastighet. Både yttre ledningsdragning och förberedelse av en vattenmätarplats behöver genomföras. Vattenmätaren är till för att kunna mäta vattenförbrukningen på din fastighet och därmed debitera rätt brukningsavgift framöver.

Vattenmätarens utrymmersbehov

Bilden visar vattenmätarens utrymmesbehov, dvs. hur det måste se hur för att vi ska kunna installera mätaren. Kontakta er rörmokare för att få hjälp med dessa förberedelser!

7. Beställ mätaruppsättning
Kontakta kommunen och anmäl att vattenmätarplatsen är klar och att ni behöver en vattenmätare.

8. Mätare sätts upp
Personal från kommunen kontaktar er och avtalar tid för installation av vattenmätare.

9. Säg upp eventuell slamtömning
Nu behöver du inte ditt slamtömningsabonnemang längre. Kontakta SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) 010-414 47 00 och säg upp det.

10. Klart att använda!

Schema va-ansökan

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmännt VA
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:14) reglerar hur vattenförsörjning och avlopp ska ordnas. Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster i ett större sammanhang för befintlig och blivande bebyggelse om det krävs med hänsyn till människors hälsa eller miljön.

Verksamhetsområde
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning. Upprättandet av verksamhetsområden ingår som en del av kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i de större sammanhang där det krävs med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Förutsättningarna för ett verksamhetsområde förändras över tiden och därför måste befintliga verksamhetsområden ses över och uppdateras kontinuerligt. Nya verksamhetsområden kan behöva upprättas i takt med att områden exploateras. Inom verksamhetsområden gäller ABVA* och fastställd va-taxa.

Utanför verksamhetsområde - generellt
Kommunen har ingen skyldighet att tillmötesgå önskemål om anslutning till den allmänna va-anläggningen av fastigheter utanför verksamhetsområdena. Kommunen är dock fri att göra det om det inte äventyrar den allmänna va-anläggningens funktion. Om kommunen drar fram ledningar till fastighet/-er utanför verksamhetsområde ska detta förhållande regleras i avtal. ABVA och va-taxa gäller inte utanför verksamhetsområde. Kommunen måste tillse att full kostnadstäckning erhålls från dessa fastigheter.

Utanför verksamhetsområde – hantering i Gislaveds Kommun
Gislaveds Kommun utgår från Svenskt Vattens publikation P89 ”Avtalsförslag inom VA-området” vid upprättande av avtal utanför verksamhetsområde. Detta avtalsförslag reglerar bland annat att ABVA ska följas samt att brukningsavgift utgår enligt för varje tidpunkt gällande va-taxa. Kommunens skyldighet att förlägga förbindelsepunkten (anslutningen till den allmänna ledningen) i fastighetens omedelbara närhet gäller inte utanför verksamhetsområde för allmänt va. Fastighetsägaren får själv bekosta och ansvara för ledningsdragning fram till anvisad förbindelsepunkt innanför verksamhetsområde för allmänt va eller i anslutning till allmän huvudledning.

Anläggningsavgiften för fastigheter utanför verksamhetsområdet regleras i avtal och baseras på anläggningsavgiften i va-taxan. Hänsyn tas till att kommunen har lägre investeringskostnader i de fall ledningar byggs ut av en fastighetsägare eller en samfällighet. Detta görs genom att ingen tomtyteavgift betalas och servisledningsavgiften ersätts med kommunens verkliga kostnad för att anlägga aktuell förbindelsepunkt. De delar av avgiften som speglar nyttan av en allmän va-anslutning, förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift, ingår alltid i anläggningsavgiften även för fastigheter utanför verksamhetsområdet.

Anslutning av enskild fastighet
Fastighetsägaren bekostar och äger själv ledning fram till kommunens förbindelsepunkt. Anläggningsavgift betalas enligt de principer som anges ovan och baseras på gällande va-taxa. Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom vattenmätning, om inte kommunen bestämmer annat. Vattenmätarens plats ska vara godkänd av kommunen.

Anslutning av flera fastigheter
För anslutning av flera fastigheter krävs att dessa bildar en förrättad gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningen står för ledningsdragning fram till kommunens förbindelsepunkt. Anläggningsavgift betalas enligt de principer som anges ovan och baseras på gällande va-taxa. Vattenförbrukningen hos den förrättade gemensamhetsanläggningen fastställs genom vattenmätning, om inte kommunen bestämmer annat. Vattenmätarens plats ska vara godkänd av kommunen.

*ABVA = Allmänna bestämmelser för användandet av Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.