Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor

Socialnämnden ska som facknämnd föra medborgar- och brukardialoger inom ramen för sitt grunduppdrag. Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor (KPRS) är referensgrupp och rådgivande organ till socialnämnden. Frågor som faller utanför socialnämndens ansvarsområden hanteras av annan facknämnd eller av demokratiberedningen. Målet med rådets arbete är att förstärka äldres delaktighet och inflytande i frågor som rör dem inom ramen för socialnämndens ansvarsområden.

Rådets uppgifter:

  • KPRS är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och socialnämnden.
  • Socialnämnden ska samråda och informera om verksamheten, planerade förändringar och resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.
  • För att stärka äldres möjligheter att påverka olika ärenden innan beslut, ska socialnämnden inhämta synpunkter från KPRS.
  • KPRS ska medverka till att pensionärers perspektiv beaktas i socialnämndens verksamhetsplanering och KPRS kan initiera nya pensionärsfrågor hos nämnden.
  • KPRS är ett forum för kunskapsspridning.

Ta del av kommunala pensionärsrådet för sociala frågor (KPRS) organisation och arbetsformer i riktlinjerna som finns under menyn "ladda hem".

Protokoll från pensionärsrådet

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-21