Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ansöka om ny eller ändrad infart

Om du behöver flytta eller ändra din in- och utfart till din fastighet kan du ansöka om detta hos oss.

I samband med bygglovsansökan vid nyproduktion krävs ingen särskild ansökan för in- och utfart. Bygglovsansökan granskas av kommunen, som då kontrollerar att det finns en lämplig utfart.

En ny väganslutning/utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med gatan. Man ska inte behöva köra ut i körbanan på gatan för att få tillräcklig sikt. Den nya utfarten får inte heller försämra framkomligheten på gatan. Det bör finnas plats att vända en bil på tomten så att man inte behöver backa ut på gatan.

Hellre en utfart än flera i närheten av varandra

Undersök alltid om det går att använda de utfarter som redan finns innan du ansöker om att göra en ny. Flera utfarter i närheten av varandra ökar risken att besökare väljer fel och måste backa och vända på vägen.

Det krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. För förändrad eller ny anslutning mot kommunal gata beslutar kommunen, i egenskap av huvudman, om anslutning. De flesta gator inom tätort är kommunala gator. Vid frågor om det är en kommunal gata eller en statlig väg din utfart ansluter till, är du välkommen att kontakta oss.

Ansökan om ny, ändrad eller flyttad infart görs via E-tjänst. Bifoga en skiss eller en bild med mått var infarten önskas i din anmälan.

Om vi anser att en infart kan byggas kan du som fastighetsägare behöva komma in med en mer detaljerad ritning på placering av infarten samt hur infarten ska byggas. Om detaljplanen föreskriver utfartsförbud kommer ingen utfart att tillåtas. Kontakta oss vid frågor om bestämmelser i detaljplan.

För ansökan om ändrad eller ny utfart mot statlig väg görs ansökan hos Trafikverket

Det kostar ingenting att ansöka.

Du som sökande/fastighetsägare betalar för den eventuella byggnationen av infarten som hamnar på gatumark, parkmark eller gatuplanteringsmark.

En individuell bedömning behöver alltid göras från fall till fall, men följande punkter utgår vi från i vår bedömning:

  • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,8 meter intill in- och utfarten för att uppfylla kravet om god sikt
  • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter.
  • Avstånd till övergångsställe och/eller passage får inte understiga 10 meter.
  • Avstånd till korsande väg, på utfartens sida, får inte understiga 10 meter.
  • Backning över gång- och cykelbana bör undvikas.
  • Backning ut på huvudgata och huvudcykelväg tillåts inte.
  • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Det är många faktorer som är unika utmed varje gata och på varje plats. Det finns till exempel olika bredd på gångbanor. På bredare gångbanor beräknas fler personer röra sig på och är då särskilt känsliga trafikmiljöer.

Det kan vara ledningar, belysningsstolpar, höjdförhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, närhet till förskola med mera. Vi behöver därför ibland ställa ytterligare krav på infarten.

Om tillstånd för ny eller ändrad infart beviljas av oss ska samråd före byggstart ske om arbetets utförande.

Observera att parkering inte är tillåten på den yta av infarten som ligger på offentlig plats.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.