Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Va-planering

Att vatten- och avloppsförsörjningen är löst är nödvändigt för en god samhällsutveckling och är naturligtvis av mycket stor betydelse för den enskilda människans vardag. Historiskt sett har VA‑hantering varit starkt fokuserad på sanitära aspekter men kraven har ökat och idag ska VA-hanteringen även fokusera på miljöproblem och resurshushållning.

Målet med den kommunala VA‑planeringen bör därför vara att säkerställa god folkhälsa, att belasta miljön så lite som möjligt, att ha en god hushållning med vatten och andra naturresurser samt att allt detta löses på ett samhällsekonomiskt godtagbart sätt.

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för VA-försörjning inom en kommun. I Gislaved delas detta ansvar mellan kommunstyrelsen, samhällsutvecklingsnämnden och bygg-och miljönämnden. Kommunstyrelsen svarar för den övergripande bebyggelsesplaneringen. Samhällsutvecklingsnämnden är huvudman för den allmänna VA-försörjningen och ansvarar för drift och utbyggnad av densamma. Den allmänna VA-verksamheten finansieras genom avgifter i den kommunala VA-taxan. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för tillstånd och bygglov och är dessutom tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. En del i detta arbete är kontroll av alla enskilda VA-anläggningar.

VA-översikten är ett sammanställt faktaunderlag för VA-situationen i kommunen. VA-översikten syftar till att ge en översiktlig analys av de befintliga förutsättningarna och problemställningarna som finns för VA-försörjning i Gislaveds kommun.

Kommunen har stora grundvattentillgångar med relativt god kvalitet. De kvalitetsproblem som förekommer är främst för höga halter av järn och mangan. I vissa delar är även för höga nitrathalter ett problem.

En del ytvatten, framförallt i sydöstra delen av kommunen och Hestrasjön, har problem med över­gödning. Anderstorpsån har för höga halter av ett flertal kemiska ämnen som klassas som miljögifter. Men de största hoten mot god status för kommunens vatten är försurning och fysiska förändringar i form av omgrävning och rätning.

Klimatförändring kommer sannolikt ge kommunen mer nederbörd vilket leder till ökad avrinning och högre flöden att hantera. Antalet extrema väderhändelser förväntas också öka.

Ungefär 80 % av kommunens invånare har allmän va-försörjning resten har någon form av enskild va-anläggning. All allmän dricksvattenproduktion baseras på grundvatten.

I kommunen finns cirka 3 000 enskilda avloppsanläggningar och många av dessa är i dåligt skick. En uppskattning utifrån genomförda inventeringar är att uppemot 80 % av de enskilda avloppen inte är godkända enligt dagens krav.

Andelen tillskottsvatten i kommunens allmänna avloppsreningsverk är relativt hög. Detta gör anlägg­ningen mindre resurseffektiv eftersom resurser läggs på redan rent vatten.

Va-översikt Pdf, 1.6 MB.

VA-policyn är de politiska ställningstaganden som styr Gislaveds kommun mot en hållbar VA-försörjning. VA-policyn innehåller riktlinjer och metoder för VA-planering och syftar till att utgöra ett stöd för förvaltningarnas hantering av VA-frågor.

Gislaveds kommun ska ha en säker, klimatanpassad och hållbar VA-försörjning som bidrar till bebyggelseutvecklingen i kommunen. VA-hanteringen ska utformas och skötas så att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras.

Ovanstående stycke utgör det övergripande målet för kommunens VA-försörjning. Utifrån detta mål finns sedan ett antal mer detaljerade ställningstaganden för VA-hanteringen inom olika områden; ansvar för VA, allmänt VA, dricksvatten, spillvatten, dagvatten, klimatanpassning och information.

I anslutning till varje ställningstagande i VA-policyn anges varför kommunen har ställningstagandet och vad det ger för konsekvenser. Förhoppningen är att genom att beskriva bakgrunden och konsekvenserna skapa en ökad förståelse för kommunens hantering av VA-frågor

VA-policy, antagen Kf §103 2015-08-27 Pdf, 629.8 kB.

VA-planen beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas för att VA-försörjningen i Gislaveds kommun ska utvecklas i linje med VA-policyn.

VA-plan Pdf, 1.8 MB.

En övergripande konsekvens av VA-policyn är att kommunens allmänna VA-försörjning behöver utökas. Vissa områden som idag har enskild VA-försörjning kommer i framtiden ha allmänt VA. Denna utbyggnad av allmänt VA måste ske stegvis eftersom arbetet är både tids- och kostnadskrävande.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.