VA-planering

Att vatten- och avloppsförsörjningen är löst är nödvändigt för en god samhällsutveckling och är naturligtvis av mycket stor betydelse för den enskilda människans vardag. Historiskt sett har VA‑hantering varit starkt fokuserad på sanitära aspekter men kraven har ökat och idag ska VA-hanteringen även fokusera på miljöproblem och resurshushållning.

Målet med den kommunala VA‑planeringen bör därför vara att säkerställa god folkhälsa, att belasta miljön så lite som möjligt, att ha en god hushållning med vatten och andra naturresurser samt att allt detta löses på ett samhällsekonomiskt godtagbart sätt.

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för VA-försörjning inom en kommun. I Gislaved delas detta ansvar mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och bygg-och miljönämnden. Kommunstyrelsen svarar för den övergripande bebyggelsesplaneringen. Tekniska nämnden är huvudman för den allmänna VA-försörjningen och ansvarar för drift och utbyggnad av densamma. Den allmänna VA-verksamheten finansieras genom avgifter i den kommunala VA-taxan. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för tillstånd och bygglov och är dessutom tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. En del i detta arbete är kontroll av alla enskilda VA-anläggningar.

VA-översikt

VA-översikten är ett sammanställt faktaunderlag för VA-situationen i kommunen. VA-översikten syftar till att ge en översiktlig analys av de befintliga förutsättningarna och problemställningarna som finns för VA-försörjning i Gislaveds kommun.

VA-policy

VA-policyn är de politiska ställningstaganden som styr Gislaveds kommun mot en hållbar VA-försörjning. VA-policyn innehåller riktlinjer och metoder för VA-planering och syftar till att utgöra ett stöd för förvaltningarnas hantering av VA-frågor.

VA-plan

VA-planen är den handlingsplan som blir resultatet när VA-policyn tillämpas på VA-översikten. VA-planen blir i praktiken en prioriteringslista för hur VA-försörjningen ska utvecklas.

Sidan uppdaterades senast: