Miljöskydd

Vem ansvarar för miljöskydd?

Kommunen ansvarar för myndighetsutövande tillsynsarbete för att se till att lagar och regler för miljöskydd. Tillsynsverksamheten sköts av miljöenheten på bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun.
Sedan årsskiftet 2008/2009 har länsstyrelsen tagit över ansvaret när det gäller djurskydd. Anmälan om lantbruksföretag ska dock skickas till Gislaveds kommun.

Vilken lag styr miljöskydd?

Miljöbalken innehåller all väsentlig lagstiftning inom miljöskyddet. Bestämmelserna i den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Vad är miljöskydd?

Miljöskyddet omfattar allt från förebyggande insatser i samhällsplaneringen, regelbundna kontroller av industrier och andra verksamheter som kan bidra till störningar i miljön till sanering av gamla synder vid exempelvis nedlagda industrier och soptippar.

Vi besöker industrier och andra verksamheter som t. ex. bensinstationer, verkstäder och jordbruk. Då kontrolleras vilka miljöstörningar som förekommer och vad som kan göras för att undvika eller minska dem.

På många ställen uppkommer farligt avfall. Luftföroreningar är en annan fråga som kommer upp vid våra besök.

Vårt avloppsvatten från boende och annan verksamhet måste tas om hand så att det inte förstör våra vattendrag. Här kontrollerar vi allt från tätorternas avloppsreningsverk till de enskilda hushållens avloppsanläggningar på landsbygden.

Bra att veta

Värmepumpar får inte installeras utan anmälan till bygg- och miljönämnden.
Läs mer om värmepumpar

För mer information om bilverkstäder se Miljökrav för fordonsverkstäderPDF.

Om en olycka skulle inträffa när inte miljöhandläggarna är på plats, ombeds ni ringa SOS-alarm på telefonnummer 112.

Att anlägga en enskild avloppsanläggning kräver tillstånd och i vissa fall en anmälan.  Kontakta alltid bygg- och miljöförvaltningen i god tid när du planerar en ny avloppsanläggning eller att ändra en befintlig avloppsanläggning.
Läs mer om enskilda avlopp

Skrotbilar

Skrotbilar ute i naturen tas omhand av tekniska kontoret. Om du ser en skrotbil ber vi dig ta kontakt med vårt kontaktcenter och fråga efter någon på tekniska kontoret. Vårt kontaktcenter når du telefon 0371-810 00 eller via e-post till kommunen@gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: 2019-03-22